Landsbestuurders bezigen apert nieuwerwetse taal

Koeterwaals steeds frequenter tot norm verheven

Heden ten dage plegen meer en meer landsbestuurders nieuwerwetse woorden te bezigen welke hun weerklank niet vinden bij het gros der burgerij. Mogelijk gevolg op lange termijn is nochtans een linguïstische, alsmede een sociale kloof tussen de bevolking en het landsbestuur.

Bovenstaande conclusie is afkomstig uit het proefschrift van Jayden Plurk, taalwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Plurk: “Voor de meeste ambtsdragers in de politieke constellatie is het bezigen van jeugdige en snedige zinnetjes welhaast gemeengoed geworden. Een gevoel van jolijt lijken zij maar zelden te kunnen onderdrukken.” Door de taal der burgerij hogelijk te verontachtzamen, wordt koeterwaals verheven tot norm, aldus Plurk. Dientengevolge lijken de gezagsdragers te vervreemden van de bourgeoisie in de straat.

Voor de bewindvoerders van ons land gelijkt de fnuikende uitkomst van het onderzoek een helegaar onvoorziene gewaarwording. Socialistisch voorman alsmede lid der Staten-Generaal Emile Gerardus Maria Roemer: “Nou nou, ‘t is me wat.” En wat dies meer zij.

Leerlooier Hubertus de Oude uit Sint Odiliënberg meent dat landsbestuurders wier woorden zoo menigvuldig met neologismen gelardeerd lijken te zijn hun toehoorders ongestadig van zich vervreemden: “De hooge heren in ‘s-Gravenhage bewijzen telkenmale niet de geringste notie te hebben van de eloquente gesteldheid onzer ampele redekavelingen. Waarvan akte.”

Plurk bepleit in zijn onderzoek een herwaardering van traditionele taaluitingen. “Indien men aan een denkbeeld niet in heldere taal de benodigde expressie ofte accentuering kan medegeven, dan kan het gedachtegoed in kwestie niet anders zijn dan matig doorwrocht.” De linguïst beveelt dan ook aan om het bruuskeren van ons gezond verstand een halt toe te roepen door een lijst op te stellen met woorden van nieuwerwets allooi, hetgeen betekent dat bewieroking dezer termen een sanctie krachtens een reprimande verbonden kan worden. Plurk: “Zulks behoort niet tot het rijk der wenselijkheid, voormits we niet willen vervallen in affreus broddelwerk.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

47 65 c3 af 6e 73 70 69 72 65 65 72 64 20 64 6f 6f 72 20 68 65 74 20 62 6f 76 65 6e 73 74 61 61 6e 64 65 20 7a 61 6c 20 69 6b 20 6d 69 6a 6e 20 75 69 74 6c 61 74 69 6e 67 65 6e 20 6f 76 65 72 62 72 65 6e 67 65 6e 20 69 6e 20 64 65 20 6d 65 65 73 74 20 6d 6f 64 65 72 6e 65 20 74 61 61 6c 20 64 69 65 20 69 6b 20 6b 65 6e

Reageer
gravatar

De taal van politici lijkt slechts oppervlakkig op die van het gewone volk.
De agenda eronder, of de code erachter, is wezenlijk anders. Politici worden getraind om verkeerde indrukken te wekken, kiezers op het verkeerde been te zetten; verkiezingsbeloften gelden slechts tot de deur, of nog korter, zo men weet. Het credo van de ware politicus (m/v) is “mundus vult decipi” en dat doen politici dan ook plichtsgetrouw dagelijks en verbaal even lenig als ooit het onsterfelijke duo Wiegel & Van Agt hen voordeed.

Reageer
gravatar

Een ietwat wereldvreemd artikel. Bedoel: noem eens voorbeelden?! Ik hoor vooral de aloude stokpaardachtige leugens zoals:
– democratie is vrijheid
– economische groei is goed
– we leven in een vrij land
“Nou nou, ‘t is me wat.” is tog niet vernieuwend te noemen. Waren de heren pipolitici maar wat orgineler. Met hunnie verspinsels en via deelname aan ESM bezig met het uitvoeren van de visie van een totalitaire toekomst-tiran. Stelletje miljoenennotagoochelaars en begrotingstekortgelovers. Uitbezuinigen die gasten.

Wijlen Lubbers was een meester in het met komma’s doorkneden van zinnen. Aandacht afleiden. Net doen alsof je wat zegt. Voor velen is Wilders verfrissend: kloeke taal. Dat het gebaseerd is op leugens, zover kunnen ze niet doorzien. Pure zetelwinst.

Bruinstampen = sexuele activiteit met je gedoogpartner
uit: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/oersoepgoeroe

Wat wij nodig hebben zijn staatsschuld-stakers = mensen die niet meer meedoen aan het verkopen van de arbeid van het volk middels staatsobligaties.

Reageer
gravatar

Onverstaanbare onzin ze doen het ekspres die linkse gasten om ons buiten te houen en nou doe speld ook nog mee ze zitten er wel achter hoor ons straks alles af te pakken met hun hebben dure woorden gelukkig kunnen we weer op Geert stemmen straks die spreekt tenmniste duidelijke taal zoals vandaag gewoon de europese vlag verbranden op europa dag zeg maar dag tegen europa.

Reageer
gravatar

Zeer juist, Heer Jeettje. Zo zal het u bekend zijn dat men, zich als Heer gedragende, een dame altijd rechts van zich laat lopen. Als men pech heeft, is de dame met deze ongeschreven regel bekend.

gravatar

Hola, Heer Spaland, de regel was mij ontschoten. De oorsprong van deze regel mag bekend verondersteld worden: aangezien anders de soepele toegang tot ponjaard of rapier belemmerd wordt in geval eer en goed verdedigd moet worden.

gravatar

Wel, Heer Jeettje, dan hebt nu de kennismaking met deze regel hernieuwd. Zo ziet u maar hoe leerzaam het volgen van de speld is.

Inmiddels ben ik echter gestuit op een complicatie. Gisteren was ik te Hildegaersberch en aan de Bergse Dorpsstraat nam ik een aantal dames waar zie op stelten liepen. Ik zou menen dat in een dergelijk geval men mag afwijken van de regel de dame rechts van zich te begeleiden. De motivering van deze afwijking berust op het gegeven dat in redelijkheid van niemand kan worden verlangd dat men naast een dergelijke idioot gaat lopen.

Maar ik geef mijn mening uiteraard graag voor een betere prijs.

gravatar

Aanvullend kan nog worden vermeld dat ik bij Lebbink een kelkje Scyedams nat ben gaan halen om van de schrik te bekomen. Als men daar een goed excuus voor heeft, moet men dat immers niet negeren

gravatar

Och heden, Heer Spaland, het betreurt mij ten zeerste dat u aan deze beproeving bent blootgesteld. Komt men even niet in het dorp, begint men gelijk de jaarlijkse hoogwater oefening uit te voeren. Een en ander begeleid met jolijt en andere dixieland klanken, neem ik aan.

Mijn wegen voerden elders, handig slalommend langs braderijen welke verdacht veel lijken op de taferelen enige tijd terug, de laatste dag van april.
Helaas het plaatselijke sufferdje niet goed doorgespit, en derhalve toch beland bij een braderij, nevens uitstalling van neringdoenden, waar helaas geen gebraad te versnaperen viel. Noch dat daar een herberg tot het nuttigen van geestrijk vocht te bespeuren viel.

Nu ja, laat mij u deze bespiegeling meegeven, als een dame zich zo hoog boven een ieder verheven acht, dan zal zij in staat zijn haar eigen weg te vinden en heeft zij geen accompagnement van node. De quaestie lost zichzelve derhalve op: van enig dilemma kan geen sprake zijn.

gravatar

Wel wel, Heer Jeettje. Uw dag is uiterst ongelukkig verlopen. Uw gevoel van mishagen is volkomen begrijpelijk. Wellicht was u per abuis aangeland bij een evenement in een plaats waarvan mijn toetsenbord weigert de naam op het internet te publiceren. Aldaar begrijpt men niet hoe men zoiets dient te organiseren.

Betreffende de de querulante hoogbenigen hebt u mij genoegzaam voorzien van een adequate beschouwing waar ik mijn voordeel mee kan doen. Ik vestig er mijn hoop op dat niet alleen de quaestie zich oplost, maar dat de betreffende dames dit goede voorbeeld volgen. Wellicht zijn het nazaten van Lilith, de eerste vrouw van Adam, die ook rare streken had. Men kan daarmee niet voorzichtig genoeg zijn.

gravatar

Maar neen, Heer Spaland, het bleek zeer in de buurt van mijn woning te zijn: men ziet ver vooruit en daardoor de gebeurtenissen om de hoek wel eens over het hoofd.
De betreurenswaardigheid werd door een snelle wending mijner bolide niet tot traumatische ervaring verheven.

Echter ben ik zeer verheugd u tot dienst te hebben mogen zijn, en Lilith; ach ja, daar zijn er meer van zonder de naam aan te nemen zelfs, mag ik met enige ervaring vaststellen. Ik houd mij het voorbeeld van de ezel met zere benen maar voor ogen.

gravatar

Ik vind het wel een beetje makkelijk om die politici alle schuld te geven van de kloof tussen politiek en burger. De in rap tempo voortschrijdende vermindering van de taalbeheersing onder burgers draagt aan deze kloof aardig haar steentje bij, als U het mij zou vragen.
Als U het mij niet zou vragen natuurlijk ook.

Reageer
gravatar

Kees als je het hebt over een beetje makkelijk bedoel je dan dat het moeilijk is ? Zo schep je alleen maar meer onduidelijkheid.

gravatar

Ik verdenk jou ervan een Wiebeling te zijn in de strijd tegen Robbedoes en Kwabbernoot.

gravatar

Systeembank-manager om precies te zijn

Ikea-geïnspreerd dus: systeembouw waarvan niemand snapt hoe het precies in elkaar steekt, maar het is wel èrg duur.

gravatar

Hooggeachte leden der redactie,

Is het mij gepermitteerd u te wijzen op een talige fout in de boventitel uwer verhandeling?

Het komt mij als evident voor, dat u met “nieuwerwetse taal” de intentie had om te duiden op “nieuwe zwetsertaal”.

Reageer
gravatar

Neen, tante Paulien.u moet te rade gaan bij de DSM-5 (2013) die volgende jaar uitkomt. Onderkent u een syndroom, dan pas kunt u een oordeel vellen (liefst zonder sponsoring door de farmaceutische industrie).

gravatar

Van DSM-V is niets te verwachten aangezien die verworden is tot een rubricering van sociaal onwenselijke gedragingen waartegen curatief niets mag worden ondernomen. Iemand met verzamelwoede mag je niet meer sommeren de klerezooi eens een keer op te ruimen, want dat is zijn ziekte. Snap je wel? Gevolg: het probleem wordt niet opgelost. Al deze syndromen kunnen worden voorkomen door de diagnose niet te stellen, de “patiënt” op ongewenst gedrag aan te spreken en secundaire ziektewinst tegen te gaan. Moet u eens opletten hoe een land daarvan op kan knappen. Ugh.

gravatar

Het is hier niet de plek om over de DSM-5 te discussiëren. Hoeweĺ me opgevallen is dat aardig wat reageerders hier een psychologische achtergrond hebben. Houden zo!

gravatar

Ach, als het hier in De Speld, het meest serieuze periodiek van Nederland, niet de plek is, waar dan wel?

Op andere plekken bemoeien zogenaamde experts en ervaringsdeskundigen zich er tegen aan en dat mondt altoos weer uit in een zoodje.

gravatar

Tja, het is nooit waar dan ook de juiste plaats om de gevestigde orde voor het hoofd te stoten. Dat is de ironie waarvoor De Speld dan wel het juiste adres is.
Ik houd mij ervan overtuigd dat de welgemikte draai om de oren en de onthouding van secundaire ziektewinst zeer veel voorspoedige genezingen kan bewerkstelligen. Niets ten nadele van Ritalin e.d. uiteraard, maar der werking is nu eenmaal aanzienlijk krachtiger in combinatie met de genoemde aanvullende verstrekkingen.

gravatar

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname, de drie lidstaten van de Nederlandse Taalunie, een internationale instelling die onder meer de regels voor de Nederlandse standaardtaal vastlegt. In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende 5 miljoen als tweede taal. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, terwijl er nog minderheden bestaan in Frankrijk, Duitsland en in mindere mate Indonesië, en nog ruim een half miljoen sprekers in de Verenigde Staten, Canada en Australië. De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot Afrikaans, een wederzijds verstaanbare dochtertaal van het Nederlands.

Het Nederlands is nauw verwant aan het Engels en Duits, en wordt tussen beide geplaatst. Naast het feit dat het Nederlands de Hoogduitse klankverschuiving niet heeft ondergaan, verschilt het Nederlands – net als het Engels – verder ook van het Duits door de sterke afbouw van de naamvallen, de algemene zeldzaamheid van de Germaanse umlaut en een meer regelmatige morfologie. Het moderne Nederlands heeft in oorsprong drie grammaticale geslachten, waarvan er twee in de praktijk grotendeels samenvallen (de de-woorden). Bijgevolg speelt het grammaticale geslacht een kleinere grammaticale rol dan in het Duits. De Nederlandse woordvolgorde is onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp (SVO) in hoofdzinnen maar past, net als in het Duits, inversie toe in bijzinnen (SOV). Het Nederlands kent een hoofdzakelijk Germaanse woordenschat, in grotere mate dan het Engels, maar aangevuld door een grotere Romaanse component dan in het Duits.

Nederlands is een van de vier hoofdvormen van het West-Germaans. Het is sterk verwant aan het Duits, maar vertoont daarnaast ook veel overeenkomsten met het Engels. Samen met het Nedersaksisch, Nederduits en Hoogduits behoort het tot de zogenoemde Continentaal-Westgermaanse tak van de Indo-Europese talen. Binnen deze tak behoort het Nederlands samen met onder meer het Engels en het Duits tot de grote West-Germaanse taalgroep, maar is daarbinnen in aantal sprekers middelgroot.

Reageer
gravatar

Zo direct gaan jullie nog ruzie maken! Het IQ bij De Speld ligt duidelijk boven de 95, even terugdenken aan normale verdelingen, gemiddelden en standaarddeviaties.
Maar wat mij betreft geeft ieder zijn eigen mening!

gravatar

Wij zijn het wel met de familie paulissen eens. Wij zeggen altijd maar wie niet kan zingen moet niet met het songfestival mee willen doen!!!!!

gravatar

Wij hebben een probleem. Onze dochter Teuntje wil trouwen met Paulus de zevenentachtigste jr. Natuurlijk willen we dat voorkomen, want bij de Paulissen kregen we niks te vertellen.

Heeft iemand een oplossing?

gravatar

Wat ‘n onmeunig kloten artikel, wie hebt a joaren een probleem met het verstoan van dat westers gezwam. en noe wordt het door een onderzoek bevestigd en is’t in een keer wereldnejs.

Wie is hier noe slim, ie of ik.

Reageer
gravatar

Ah wat makkest dy wer drok om neat. Tis de boer dochs like folle ot de ko skyt of de bolle.

gravatar

Zoals Querulijn Xaverius, Markies de Canteclaer van Barneveldt al zeide: “Tiens, het grauw heerst. Fi donc. U vraagt om een stevige tuchtiging”

Reageer
gravatar

@Heer Jeettje, gallicismen horen erbij. Rinze hierboven kan wel slap lopen lullen, maar Rinze moet de daad bij het woord voegen. Misschien is er een klein gallisch dorpje waar hij soulaas kan vinden. Ik zou afraden om de vis bij de plaatselijke visboer te betrekken,

gravatar

Elkie, daar valt over te twisten door puristen. Eigenlijk niet, want Nederlands is een tak van de Germaanse talenboom, en Frans van de Romaanse. Dat gaat wel eens niet goed; er zijn in het recente verleden nog hevige twisten uitgevochten.

Maar het geeft blijk van een bepaalde joie de vivre als talen en accompagnement worden geassembleerd: wereldburgerschap daagt.

gravatar

@ Elkie is een dorpje in Friesland ook goed ? Daar woon ik namelijk al dus dat scheelt behoorlijk in de reiskosten en het lokale taaltje beheers ik ook.

gravatar

Lieve Elkie, een woord van waarschuwing is hier gepast! Het voegen van De Daad bij Het Woord valt af te raden. Gert Timermans (je weet wel, van Gert & Hermien) heeft dat al eens eerder geprobeerd. Het kwam hem te staan op opscheiding, processen van zijn dochters jegens men en publieke vernedering.

gravatar

Jeetje Mina! Als zelfs Sterretje niet meer normaal kan praten waar gaan we dan naar toe? Kennen we niet met z’n alle afspreken normaal Nederlands te gaan praten?
Dit is niet like meer.

gravatar

Jeetje Mina! Als zelfs Sterretje niet meer normaal kan praten waar gaan we dan naar toe? Kennen we niet met z’n alle afspreken normaal Nederlands te gaan praten? Dit is niet like meer.

gravatar

Verloochening van de almaar voortschrijdende de-archaisanering van de samenleving is mijn ogen zowel abject als infaam.

Zie ook: “Terrornoia : how the propa-ugandists used the omni-territorialization of terror for the fundamen-talismanization of criminal law in a multi-cultus-ritualistic society”, Mohammed Faizel Ali bin Mohammed Racheed bin Mohammed Karamullah bin Mohammed Enait

Reageer
gravatar

MOTIE: De reaguurders der website genaamd “de speld”, bijeen op de dag onze gods den negende mei tweeduizendendetwaalf; overwegende de inhoud van bovenstaand artikel; besluitende om de redactie op te roepen deze hoge kwaliteit van schrijfselen aan te houden; en gaat over tot de orde van de dag.

Reageer
gravatar

Ondanks eerdere adviezen heb ik geprobeerd de edele mier zoals u op bottere wijze zegt te penetreren. Helaas is de enige mogelijkheid om enig sexueel genot te hebben uitgelopen op een fiasco. De edele mier wist mij echter wel binnen te dringen wat overigens een voor mij enigzins nieuwe en niet onprettige ervaring opleverde. Al kan ik uit ervaring delen dat dit beter niet gedaan kan worden me een rode mier…..

gravatar

Lieve Marg00tje en Elkie,

Ware ik vier decennia jonger, had ik jullie hedenavond genood veur mijn soiree dansante, waarop de befaamde musicus Rieu zijn frivole dansmuziek ten gehore zal brengen, waarna u mijner bedstee had mogen visiteren.

gravatar

Kunt u hetzulks specificeren? De tinten oxide lopen nogal uiteen: zinkoxide heeft een kenmerkend andere teint dan aluminiumoxide of ijzeroxide. En dan hebben wij het nog niet eens over koperoxide.

Ik vraag dit niet voor mijzelf: de interieurverzorgster wil graag in voorkomend geval de juiste reinigingsmiddelen gebruiken.

gravatar

Hooggeachte heer Jeettje wonende te Hillegersberg,

Het verbaasd mij hogelijk, dat uw onderbetaalde, huisgebonden au pair belangstelling toont voor de kleur van de oxidatie van mijn derrière ten einde te voorkomen er zicht op te hebben. Kortom, ik geloof er geen jota van.

gravatar

Lieve mejuffrouw Au Pair,

Ik kan mij voorstellen dat u Rotterdam en in het bijzonder Hillegersberg zo spoedig mogelijk wilt ontvlieden, doch ik moet u tot mijn spijt mededelen, dat de vacature, zoals voorgaande reacties aangeven, niet langer disponibel is.

gravatar

Als eerste politicus spreek ik bij deze uit voornemens te zijn van hier af nog slechts welluidende frasen aaneen te rijgen teneinde adequaat aan te sluiten bij het intellect van mijn clientèle. Het moge duidelijk zijn dat ondergetekende zich probleemloos distantieert van bovengenoemde, laakbare vernieuwingswoede in onze taal en zich even gemakkelijk bedient van schonere bewoordingen van gelijke draagwijdte.

Voorts verhoudt deze insteek zich uitstekend tot de doelstellingen van mijn partij, welke zich laten recapituleren tot het terugdraaien van nieuwerwetse verworvenheden en het saboteren van velerlei initiatieven van vooruitgang.

Reageer
gravatar

Excuus, het was natuurlijk mijn bedoeling uw aantijging dat ondergetekende zich non-conformistisch zou gedragen resoluut van de hand te wijzen en u in deze de spreekwoordelijke spiegel voor te houden.

gravatar

Maar dat non-conformistische is toch de pijler van uw beweging ? U en de uwen zouden toch schoon schip maken daar in Den Haag ?

gravatar

Klopt helemaal heer Jeettje. Ik heb het zo geschreven opdat de facebook generatie er ook notie van kan nemen. Het is wellicht paarlen voor de zwijnen maar men probeert het toch.

gravatar

Beste speld redactie leden en DenHaag.

Ik ben Ludwig Jurgen Casimir Frederix von Tillenundstein bis Grussfuld-von Muninchen und Grossstellen von Baumerenfelden. Ik ben van adel en dien ook in beschaafd Nederlands aangesproken te worden.

Reageer
gravatar

Dit parodiërend stukje noodt uiteraard tot taalgebruik van een pre-archaeisch gehalte: hinase hic enda thu wat unbidan we nu?

Maar net zoals de tale Kanaäns de evolutie ontkent, ontkent de linguïst de invloed van de eleKtronica, welke duimsgewijs bediend dient te worden: tienvinger blind typen is uit, zoals dat in hedendaags jargon van gisteren heet: het lijkt een kip en ei vraagstuk.

Evenzo dat men gedachten moet hebben om daar woorden en begrippen mee te vormen: men vraagt hiermede het schier onmogelijke van een politicus.

Reageer
gravatar

U bedoelt natuurlijk te zeggen: “Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic anda thu uuat unbidan uue nu”. Maar vergeet ook niet prachtige Nederlandse zinnen als:
“An âuont in an morgan in an mitdon dage tellon sal ic in kundon, in he gehôron sal”, “Visc flot aftar themo uuatare” en “Gelobistu in got alamehtigan fadaer”.
Kijk dát zijn nog eens mooie Nederlandse volzinnen.
Wat betreft die kip en dat ei, daar is de wetenschap inmiddels uit. Het enzym waardoor het ei zijn schaal krijgt, is alleen in de kip te vinden, dus was de kip er het eerst. Dit wordt nog eens bevestigd doordat onlangs een kuiken zonder ei(erschaal) werd geboren.

gravatar

Neen, dat bedoelde ik niet; ware dat zo, dan zou ik zulks op deze wijze verwoord hebben. Het gaat om de uitnodiging: “waar wachten wij op?”
De fraaie zinnen welke u aanhaalt ben ik ook niet vergeten, noch zijn zij mij ontschoten, echter zij dienden geen door mij bepaald doel.

Het kip/ei probleem is natuurlijk een niet bestaand: een ieder met een weinig opleiding in de archeologische wetenschappen weet dat de dinosauriërs er eerder bij waren – de kip is een afgeleide.

Ja, er is een afwijking gevonden met dat kuiken zonder schaal, doch gaarne zie ik hier gestipuleerd dat de heer Jeettje regelmatig een ei nuttigt zonder kuiken daarin.

Nadere studie, waar is die Bokhoven toch als je hem nodig hebt, zal moeten uitwijzen of wij met dit schaalloze kuiken een afwijking te pakken hebben, of dat er sprake is van voortschrijdende evolutie.

gravatar

Inderdaad, vroeger was alles veel beter. Of om maar met de heer F. Jacobse van de Tegenpartij te spreken:

“Is natuurlijk gelul van een dronken aardbei en daarom vragen wij van de Tegenpartij, of de geachte kleine miereneuker z’n afgevaardigde muil ken houden. Zoiets? Zo hè, zo doen wij dat. Dat is interimperen”

gravatar

Ik herinner mij de volgende discussie met in de Tweede Kamer met boer Koekoek van de Boerenpartij:

“Meneer de voorzitter, ik wil een erectie plaatsen.
U bedoelt een correctie … ?
Nee, een erectie, want dat slap gelul ben ik nu wel zat.”

gravatar

Jawel, Heer Henk, dat voorval drong zich ook aan mij direct op. Een kleine correctie, door welk detail het mij destijds als nog aardiger opviel: “Ik krieg noeit gien beurt!”
Met die opmerking heeft Boer Koekoek zich een nimmer aftestane plaats in de geschiedenis der Staten Generaal veroverd. Dat brom ik u af!

gravatar

Ze zijn allemaal geheel en al knettergek geworden en niet alleen in hun taalgebruik, al die zogenaamde landsbestuurders en vooral die een tik van de molen hebbende gedogers, waarvan akte!

Reageer
gravatar

Ick ben een uyterst groote zgn. “fan” des Spelds, maar wie een linguïstische parodie schrijft moet de materie wel beheerschen (en er niet geen snarsch van bevatten): tot mijn groote spijt zijn in bovenstaand stukje eenige woorden niet op de juiste manier gebruikt, moet ik vreezen. “Nochtans” bijvoorbeeld, alsmede “ongestadig”. Verder heb ik zeer genooten van deze boert en jokkernij.

Reageer
gravatar

Geachte heer Wilhelm, ik deel Uw waarneming en Uw gevoelen dienaangaande. Wellicht dat de schrijvers van deze verslaglegging iets te vaak een klas van hun alma mater hebben overgeslagen.

gravatar

Ik ben het met mevrouw Jeanette eens. De gewone man begrijpt er niets meer van. En dan is het net alsof je tegen een dove muur loopt te leunen.

gravatar

Mag ik u beiden, Mejuffrouw Jeannette en heer Emile Roeper, vanuit mijn hoedanigheid als uw nederig dienaar, met alle plichtplegingen en omzichtigheden dienaangaande, suggereren om als het jullie niet bevalt op te rotten naar een ander land?

gravatar

De landsbestuurders zouden wat vaker Marten Toonder moeten lezen. Nu schijnt het IQ van deze bestuurders ook wat laag te liggen. En dan krijg je dit…

Reageer