WNL start rechtse variant Kinderen voor Kinderen

‘Een kind onder de evenaar wordt later vaak een gelukszoeker’

Omroep Wakker Nederland wil in 2012 flinke stappen zetten richting een rechtser geluid. Met een nieuw kinderprogramma neemt de omroep dat ook letterlijk. Onder het motto ‘Een kind onder de evenaar/ wordt later vaak een gelukszoeker’ start WNL vanaf februari een rechtse tegenhanger van Kinderen voor Kinderen.

WNL-baas Frank Volmer zegt zich mateloos te hebben gestoord aan de laatste seizoenen van het muziekprogramma van de VARA. In Kinderen voor Kinderen 31 en 32 werd volgens hem schaamteloos reclame gemaakt voor linkse hobby’s als klimaatmythes (De aarde wordt te warm), boerenhaat (Morgen word ik vegetariër) en uitkering trekken (Chillen op mijn billen). “In Kinderen van Nederland zullen we een ander geluid laten horen.”

In een ludieke eerste aflevering neemt het kinderkoor van presentator Ardy Stemerding bekende Kinderen voor Kinderen-liedjes op de hak. In Als ik de baas zou zijn (van het journaal) zingt Susan (12) over nieuws dat dicht bij de mensen staat, mensen met een eigen winkel en leuke weetjes over beroemde mensen. Kevin (11) rapt in Ik ben toch zeker Sinterklaas niet over hoe ‘cadeautjes aan Afrikaantjes’ helemaal niet helpen en dat Nederland het geld ook niet op de rug groeit.

Volgens Ardy was het geen enkel probleem om kinderen te vinden die een rechts geluid willen zingen. “Het is makkelijk om een kind te vinden dat liever een DS heeft dan een adoptiegeit in Ouagadougou. Ook 130 scheuren op de snelweg is voor de meeste kinderen leuker dan ‘lekker’ op de fiets naar school.” KvN 1, met onder andere Met papa 130, Weg, weg, weg, met die blauwe envelop en Cruijff is de man die alles kan, ligt vanaf maart in de winkel en bij benzinestations.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Met uw welnemen Heer Spaland: in Groningen gestudeerd??? Dat kan toch geen verschoning bieden? Als er ergens recht-door-zee lieden woonachtig zijn, dan toch in Groningen?

U stijft mijn beeld van een in verval geraakt persoon, aangetast door dezelfde lichtzinnigheid welke hij verfoeide. Van Groningen afgezakt naar beneden de rivieren, en in plaats van zegenrijk hervormingswerk te verrichten, deed hij waarempel mee in de makkelijkheid.
Dat zal hem in Groningen toch niet in dank zijn afgenomen: leer mij de Groningers kennen.

Maar goed, eenieder is een kind van zijn of haar tijd,wat u zegt, maar blijft men dat ook?

In ieder geval voel ik mij genoopt u ongaarne te wijzen op een verspreking welke men liever niet Freudiaans moet opvatten: emiraat ipv emeritaat.
Er zit een significant verschil tussen hetwelk in dit tijdsgewricht van levensbedreigende aard kan uitpakken.

Reageer
gravatar

Met alle achting, heer Jeettje. U moet toch hebben doorzien dat mijn opmerking over het emiraat een preluderen betrof op het aanroeren van het ambtsgewaad. Aangezien zij rijmen kan dit u niet zijn ontgaan.

Voor het overige onderkent u terecht dat hij de Groningse leer heeft verlaten. Die van Leuven heeft hij echter nimmer omarmd zodat toch moet worden gesproken van een zekere onafhankelijkheid van geest. Dit alles terwijl hij toch verkeerde in vijandelijk gebied (bezien in zijn tijdsscharnier).

Levensbedreigende situaties zijn er altijd. Het emiraat brengt een zeker gevaar, maar was dit anders ten tijde van het markiezaat? Het was niet voor niets dat de middeleeuwer verzuchtte: “Voor de galg kan men zich hoeden, maar niet voor het zwaard.”

gravatar

De Rotterdamse tweespraak tussen Jeettje en H. van Mathenesse Spaland heeft bij alle verschillen van inzicht, toch een rode draad gemeen: dat wat Berthold Brecht (men zou hem een steile crypto-Calvinist kunnen noemen)te berde bracht: “Erst kommt das Fressen, dann die Moral” en zoals alle moraal-filosofen vóór hem, gaf hij blijk van het inzicht dat een individu zich doorgaans aanpast aan de omgeving, teneinde de cultuurshock te overleven. Groningers kunnen tot semi-Bourgondiers transformeren, als ze maar lang genoeg in die omgeving blijven. Zo ook zullen huidige minderheden ooit kenmerken van Beschaafd Nederlanderschap gaan vertonen; vreedzame polder-Islam, UVW-onafhankelijke polder-Antillianen, belastingafdragende Tokkies, eerlijke politici, niet-belastingbetalers naaiende bankiers, niet-graaiende CEO’s en CFO’s, het mag nog wel 25 generaties duren, maar het zál gebeuren, EENS, OOIT; onze kinds-kinds-kindskinderen zullen het beleven. Wij niet meer meer, helaas. Maar niet getreurd: Onder de vaandels van CDA en VVD op naar een glanzende toekomst: de Paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas.

gravatar

Dag praatgrage meneren Henk en Jeetje,

Wel allemachtig en ik maar denken dat ik ouwehoeren kan. Door jullie toedoen lijd ik nu aan een ernstige vorm van minderwaardigheidscomplex, dat ik tot nog toe met moeite, maar wel met enig succes, wist over te compenseren.

Jullie zijn bedankt en vergeet in het vervolg de knuffels maar,

Paulientje met de vlechtjes

O ja,
Oma zegt de buitenechtelijke relatie met jullie beiden op!!!!!!! En hou op met haar te stalken!!!!!!! Ze is niet voor niets ver buiten de randstad gaan wonen!!!!!!

gravatar

Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Inderdaad, heer Outsider. Maar uw verwachting dat alles op zijn pootjes terecht komt – als het maar lang genoeg duurt – deel ik niet. Alle door u genoemde zaken zullen er nog steeds zijn, alleen zullen de spelers andere namen dragen. In dit verband geef ik als voorbeeld een bepaalde kwestie waarbij iemand het recht van de eerstgeborene opgaf voor een bord linzensoep. Dit heeft tot heel veel verwikkelingen geleid die afdoend zijn beschreven. Uiteraard heeft linzensoep in het huidige tijdsgewricht niet een groot economisch belang. Dit neemt echter niet weg dat in vele famieljes nog veel herrie rond de erfenis bestaat. De soep is vervangen door florijnen, de essentie is echter dezelfde. Er is dus weinig nieuws onder de zon. Uw aanbeveling “De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas” brengt hierin geen verandering. Aan het eind van de wandeling is men weer daar waar men begonnen is, te weten: thuis. Kortom: geen nieuws onder de zon.

gravatar

Ach so, het was dus toch geen verschrijving, gelukkig. Excuses voor mijn twijfel, Heer Spaland. En ik geef toe: ik houd de steilen graag voor hoe hun steilheid te handhaven door de duvelse advocaat te impersoneren. À propos: had men in het Markiezaat dan kromzwaarden?

Bijval voor uw beider bijdragen, heren Outsider en Spaland, zij het met enige kanttekening mijnerzijds.

In de huidige constellatie is ‘das Fressen’ wel goed verzorgd: men kan zich niet op straat begeven zonder zich door een kauwende massa heen te moeten worstelen – het is bijkans onmogelijk om Rotterdam, en andere steden, te doorkruisen zonder de geur van al dan niet gefrituurde etenswaar.
Ik maak hieruit op dat ‘das Fressen’ een containerbegrip is geworden, waarin met gemak ‘das Auto’ en ‘die Ürlaub’, onder anderen, huisvesting vinden.
Over ‘die Moral’ durf ik geen uitspraken meer te doen opheden: dit blijkt meer een zwevend begrip te zijn zonder nadere omschrijving; een anakoloet zo u wilt.

Qua wandeling moet mij, in deze verbinding, ook toch een treurige constatering van het hart.
Een verwijzing lijkt mij hier op de plaats naar Ahasverus, de wandelende Jood, dewelke een vervloeking opliep tot het einde zijner dagen rusteloos te moeten wandelen, omwille het weigeren van nachtlogies aan de heer Jezus van Nazareth.
Ik stel vast dat dit kwalijk gedrag de toets der moraliteit van beschaafde lieden niet kan doorstaan – de vervloeking, rep ik mij ter verduidelijking aan te geven- en daarmede de fundamenten beschavingsgewijs reeds in den beginne scheluw zijn gelegd.

Inderdaad niets nieuws onder de zon; het laatste nieuws voltrok zich een slordige 200.000 jaar geleden met het ontstaan van de specimen “mens”. En sinds die tijd is het tobben geblazen, met sombere vooruitzichten voor de komende 200.000 jaar, vrees ik.

Maar dit sombere inzicht kan ook het gevolg zijn van een nog immer hondloos bestaan.

gravatar

Overigens acht ik het kwalijk dat een Roomskatholieke geestelijke zo expliciet en zo excessief refereert aan pruimen. Mogelijk als verbaal tegenwicht op priesterlijke voorkeuren voor ‘peentjes”. Maar misschien is de brave borst zich niet bewust van recente verschuivingen in het hedendaagse taalgebruik. Pastor Piet refereert aan 10-12 jarigen (immers: Jantjes nog) en om die nu al in contact te brengen met zinnebeeldige equivalenten van vrouwelijke primaire geslachtskenmerken; het lijkt mij toch enigszins strijdig met De Vaticaanse oekazes terzake.

Reageer
gravatar

Ik ben dat geheel met u eens. U snijdt een belangwekkend punt aan. Ik ben voor deze kwestie te rade gegaan bij dominee Stephanus Hanewinckel. In bedekte termen vertaald kwam zijn commentaar erop neer dat Pastor Piet wellicht te Leuven heeft gestudeerd en daarom van dit alles niet een goed begrip heeft. Zoals ik al zei: dit is in bedekte termen vertaald. Maar zijn volledige commentaar wil ik u uiteraard niet onthouden:
http://www.stephanushanewinckel.nl/2011/09/katholieken-zijn-dom-protestanten-niet.html

gravatar

Ik blijf het toch ietwat …ehm … twijfelachtig vinden. Deze man doet ferme uitspraken, jawel, hulde daarvoor: het kan geenszins ferm genoeg gezegd worden; “het moet vonken”, zoals een collega van mij pleegt te zeggen, doch neemt op een cruciaal moment een wending naar een glijdende schaal.
Ik doel op het deel van zijn verblijf in de Meierij: “Predikanten zijn hier niet zo stijf als in Holland, en dat bevalt mij uitstekend.”

In plaats van de verderfelijke voortsluipende invloed te onderkennen,deze met zwavel, pek en kastijding te bestrijden, baadt de ongelukkige zich in welgedaanheid.

Een valse profeet?

gravatar

Een valse profeet? Helemaal geen profeet maar slechts een eenvoudige dominee die leefde van 1766 tot 1856. Dean werd dus 90 jaar oud en ik hoop maar dat de actuaris van het pensioenfonds deze site niet kent…

Het was hem aangenaam dat de predikanten in de Meierij niet zo stijf waren als in Holland. Dit zou op enige welgedaanheid kunnen duiden, maar dit beeld wordt weggenomen als men bedenkt dat hij in Groningen had gestudeerd. Daarbij komt dat niets hem belette om na zijn emiraat naar het noordelijke Holland te vertrekken. In plaats daarvan is hij tot zijn dood in de zuidelijke streken blijven wonen.

U ziet dat het bij Van Hanewinckel altijd weer anders uitpakt dan men op het eerste gezicht zou denken. Ik denk dat hij een satiricus was en dat hij thans posthuum alsnog zijn welverdiende plaats in De Speld heeft gekregen.

Wat uw collega betreft: dit vonkt inderdaad. Van Hanewinckel was heus geen uitzondering wat zijn gedachtengoed betreft. De tegenstellingen waren zeer groot in zijn tijd. Zo zijn zij ook in die van ons. Indertijd was het een thema dat de priesters in ambtsgewaad over straat liepen en er is geruime tijd wetgeving geweest die dit verbood. Dat was in zijn tijd en hierover heeft hij uiteraard prikkelend geschreven. Vervangen wij het woord “ambtsgewaad” door.. ach ja… het staat al geschreven in het boek der boeken dat er weinig nieuws onder de zon is… alleen de namen van de acteurs zijn wisselend.

Als met al: geen valse profeet maar net als ieder ander een kind van zijn tijd.

gravatar

@Henk van Mathenesse Spaland: Ik was het eerste kind van mijn echte ouders, dus de toevoeging 22 heeft een andere oorzak/reden.
De wijsheden van pastorpiet komen mij voor als platitudes. Dat geeft niet, zijn uitleg is vast heel leerzaam voor sommige mensen. En er is ook niks verkeerds aan: de strekking is nobel.
Maar ik bedank ervoor.

Reageer
gravatar

Oma ben je nu jonger aan t worden met tijdsinversie door de verdwijning van mijn reeds geplaatste bericht van 17:17 te zien verdwijnen? Of heeft het met dementie te maken dat je verwachtingsvol naar het verleden vooruitkijkt ?

Reageer
gravatar

Goh je bent wel heel echt oud zeg.

Om 17 uur 17 vertel ik multicul dat ik de TOP reeds heb gesmaakt en dan Oma Paulien reageert meteen om 18 uur 21.

Ik ga nu maar eens patat halen.

gravatar

Ho ho, draait u de zaken niet een beetje om? Oorzaak en gevolg dus? Helaas moeten we vaststellen dat degenen die er een zoodje van maken voornamelijk door varkensdampen bedwelmde politici zijn op dit moment: afgedaald van de heuvelen om onheil te verspreiden.
Dat kunt u Holland niet aanrekenen, lijkt mij, toch?

Reageer
gravatar

Mijn waarde, daar heeft U een punt. Door varkensdampen, ponykeutels en mijngassen aangetaste politici kan ik de Hollanders niet aanrekenen.
Maar de door mij genoemde problemen zijn wel wat ouder en van voor het aantreden van deze regering. En deze problemen zijn veelal ook aangekaart een lobby van belanghebbenden.
De winst, als die er al zal zijn, van de Betuwelijn vloeit naar Rotterdamse havenbaronnen. Amsterdammers en Rotterdammers (het zal U verdriet doen dat die in een adem genoemd worden, maar voor mij zijn ze een pot nat) zijn de enigen die een kwartier eerder in Parijs zijn met de HSL.

gravatar

Hm ja, het is een visie; één welke ik u niet benijd.
Maar omdat wij Rotterdammers de zon in het water kunnen zien schijnen (hetgeen lastig valt wanneer men woonachtig is op zuiderse zandgronden),duidt ik u niet euvel Amsterdam en Rotterdam in één zin te gebruiken.
Zij het, dat de geuite beschuldiging enige correctie behoeft: immers men uit Amsterdam schijnt nogal dringend naar Parijs te willen: de heer Sonneveld zong daar reeds over.
En dat was een zanger van professie, geen kinderkooramateur!

gravatar

Ik volg deze gedachtenwisseling, soms wreedzaam, soms vreedzaam dan weer met het mes op tafel, maar opeens wordt dan Hillegaersberg genoemd, met name door Kees22 als onder water gewenst. En dan, ja dan, wordt er in retrospectief toch iets als lokaal chauvinisme in mij wakker. Waarom nu toch Kees22; die wens om beschaafde gebieden te willen inunderen? Weet Kees22 wel waar Rijkswater staat? Overigens: staat dat 22 achter uw voornaam voor uw IQ of voor uw schoen- c.q. boordmaat?

Reageer
gravatar

Och, Hildegaerdsberg heet niet voor niets zo: het ligt op een zandheuvel aangevoerd in in oude ijstijden. Droge voeten houden we wel, maar inderdaad, waar die wens vandaan komt? Ik geef toe; we kunnen er niet allemaal wonen, maar dat mag toch geen reden tot afgunst zijn?

gravatar

Maar heren, men kan het Kees22 niet kwalijk nemen. Uit de naam Kees22 wordt immers al duidelijk dat hij deze niet van zijn ouders heeft gekregen maar van de weeshuisdirectie. Zaken als huisvesting te Hildegaersberch, de wijsheden van pastorpiet en het volgen van educatie aan de Vakschool Jan Bax vallen dan buiten het voorstellingsvermogen. Men zet zich daar dan tegenaf, wil de boel onder water zetten enzovoort.

gravatar

Wel,ik moet zeggen; u heeft daar een punt te pakken, Heer Spaland.
Vooral over de Havenvakschool: een gedegen opleiding aldaar genoten hebbend zou Kees22 duidelijk geworden zijn dat Rotterdammers als havenstadbewoners niets liever dan ruim water onder de kiel zien.
Al dat onderhoud van de geul is weliswaar leuk voor Sliedrechters, en als vorm van ontwikkelingshulp voor deze baggergemeente valt het niet te onderschatten, maar het gaat natuurlijk om Maaswater. Veel Maaswater.
In dat licht doet Kees22 nog aan goede daden door ons daarbij te willen helpen.

gravatar

Rijkswater staat niet boven Holland, dat weet ik wel. Die 22 is voor mijn IQ, scherp gezien. Maar dan in de oud-Brabantse telling: onze ondergrens is een IQ van 100 (volgens algemene telling) zodat we alleen de verhoging aan hoeven te geven. Scheelt veel gecijfer.
De geuite wens komt voort uit de schade die de rest van Nederland ondervindt van Holland. Denk aan het Gronings gas, dat grotendeels opgestookt wordt in Holland, de Betuwelijn, die grotendeels door Gelderland loopt, de HSL, door Brabant etc.
Verder vind ik het wonen in Holland, onder zeespiegelniveau, geen toonbeeld van grote intelligentie. Om droge voeten te houden moet men voortdurend energie inzetten voor de gemalen. En daardoor klinkt de bodem nog verder in, zodat nog meer energie nodig is.
Nederland zou in één klap aan alle klimaatverdragen voldoen als Holland onder zou lopen.

gravatar

ik denk niet graag aan Zuid Holland, behalve dan in de juiste, dus onder water staande, staat.
Maar vectortekeningen zijn mij veel liever dan puntjes-(bitmap-)tekeningen. Vectortekeningen zijn namelijk naar willekeur te vergroten of te verkleinen.

Reageer
gravatar

De suggestie is onjuist, de bewering zou kunnen kloppen. Pijltjes qua constructie voor statische krachten o.k. maar een dynamische hyperbool is andere koek: je moet niet overdrijven. Tenzij je de index verandert, maar dan doe je in principe hetzelfde als je bij een bitmap de dpi waarde verandert.

Ik begrijp alleen niet wat pruimen en kinderen hier mee van doen hebben.

gravatar

Aha, daar komt een deeltje mijner expertise te hulp: scheve verhoudingen en vectoren bij kinderen.
Gelet op de volkomen foute lichaamsverhoudingen bij het opgroeiend kind zijn vector vergelijkingen een reddende uitkomst. Baby’s hebben een veel te groot hoofd vergeleken bij andere lichaamscomponenten. Door nu die componenten in vectoren te vangen, kunnen naar believen de verhoudingen in evenwicht gebracht worden.
Dit lukt niet altijd (kleine meisjes met veel te grote borsten en vice versa etc.), maar dit is te prefereren boven een lichaam met een hoofd van 3 á 4 maal de juiste omvang: topzwaarheid is hier een levensbedreigende factor. Met Dpi kan dit resultaat niet bereikt worden.
Helaas blijkt in de afgelopen decennia qua hersenontwikkeling bij een deel der natie hiermede te zijn gesjoemeld en toch het Dpi format gehanteerd te zijn geworden. Grofkorrelig denkvermogen is het trieste resultaat.

Wat de pruimen betreft moet ik u verwijzen naar een expert in ooft: het behoort niet tot mijn bevoegdheid daar bindende uitspraken over te doen.

gravatar

@Jeettje – Rotterdammer z.h. Leeft u vaak in Second Life ? Misschien is het aan te bevelen om een andere pil in te nemen zoals in The Matrix. Mogelijk ontwaakt u in uw biologische lichaam (first life) waar geen rendering, vector-spelletjes of coordinaten-stelsel nodig zijn.

Maar ik vergis me mogelijk. De toevoeging z.h. kan behalve zuid-holland of zonder hond ook betekenen: “zuiver holisme”.

Dat wijst er o.a. op dat u de eenheidsbeleving der gnostieken ervaren hebt. In dat geval bent u aangekomen in zero-life en kan ik me voorstellen dat u de wetten die het universum besturen doorziet op een vergelijkbare wijze naar first life kijkt als de oude Hinduïsten deze wereld bezagen als Maya: illusie.

Men zegt wel: zo boven zo beneden.

Heb ik toch nog met die pruimen een appeltje te schillen.

gravatar

Laat ik nu waratje niet weten waar u op doelt, heer Stoker. Ik heb slechts één leven en leidt dat ten volle. U verwart mij kennelijk met iemand uit een of ander spelletje waarbij men meerdere levens opdoet aleer teneinde toch te sneven en men zich genoodzaakt ziet nog een kwartje aan de automaat te offeren om door te kunnen gaan met het spelletje.

Pillen, helaas ja. Maar dat vindt zijn oorzaak in het grofkorrelig denken van regeringslieden die het ons allen nogal onmogelijk maken een normaal leven te leiden in vrede en harmonie met dezulke figuren. Dat leidt tot een zekere graad van hypertensie.

Het is enigermate teleurstellend te moeten constateren dat u de richting neigt op te gaan zoals zovelen heden ten dage: het bezwadderen van deskundigen.

Waarom men opheden in dit anti-intellectuele klimaat nog zijn best zou doen in en voor een studie is mij geen raadsel meer, immers: men moet zo hoog mogelijk worden opgeleid volgens de heersende gedachte, maar eenmaal opgeleid en deskundig ontvangt men slechts achterdocht, spot, hoon en een onderbetaalde functie.

Dat konden mijn ouders niet voorzien toen zij mij naar een gerenommeerde Rotterdamse jongensschool stuurden, maar ik laat de spot en hoon gelaten over mij heenkomen: ik weet beter.

gravatar

Amice, hoe spijtig dit te moeten vernemen. Ik had bij z.h inderdaad aan Zuid Holland gedacht, en daarbij uiteraard in het bijzonder aan Hildegaersberch. Gelet op het weder thans hebt u uiteraard weer een gelukje, maar dit volstaat niet voor de lange termijn.

Inderdaad.. vectoren… vroeger pijltjes waarmee men gooide en daarna verheven tot onderdeel van wiskunde II, althans ten tijde dat men mij probeerde op te voeden. Maar ik dwaal af… geloof ik…

Reageer
gravatar

Neen neen, mijn waarde, er staat nog steeds z.h., benevens een aanduiding betekenende Zuid Holland, helaas ook nog steeds zonder hond.
Maar het is te treurig om dit prangend volslagen onder ogen te brengen – een reminder volstaat
Toch dank voor uw welgemeende belangstelling. Schaf ik ooit een hond aan, zal ik overwegen hem als roepnaam Henk mee te geven.

Ja, het juiste perspectief helpt: het is daarom dat ik mij graag te buiten ga aan vector denken. Niet door iedereen gelijk begrepen, maar dat is een gemis waar mee te leven valt.

Reageer
gravatar

Ach, Heer Spaland, dat is me bekend; het is in de overweging meegenomen.

Het zou anders liggen wanneer ik de aanschaf van een tijger zou realiseren; mijn eigenlijke voorkeur.

Helaas blijkt, na berekening, de begroting niet te kunnen voorzien in de aanschaf van grote hoeveelheden kattebakkorrels. Een hond zal het worden, derhalve.

gravatar

Ook tijd om dat religieus geïnspireerde moralisme van Vadertje Cats en Van Alphen eens aan te pakken. Want daar is de beklemmende en inperkende terreur van solidariteit en mededogen begonnen!

Jantje zag eens premies hangen,
O! als bonussen zo groot.
‘t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon de oudpremier ‘t hem verbood.
Hier is, zei hij, noch Bos,
Noch Balkenende, die het ziet:
In een bank, zo vol geladen,
Mist men vijf, zes miljardjes niet
Ik wil niet gehoorzaam wezen,
Maar graaien, volgeladen loop ik heen.
Zou ik om een zwembad vol
Gehoorzaam wezen? Neen !

Voort ging Jantje en de nieuwe leider,
Die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het lopen tegen
Vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de leider,
Kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u premies schenken,
Nu heeft de premier Jantje lief.
Daarop ging Rutte aan ‘t schudden,
Jantje raapte schielijk op.
Jantje kreeg zijn kluis vol euro’s,
En liet de anderen met een strop.

Reageer
gravatar

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@Kees22 dat is ie ook!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hij BLIJKT serieus. (niet schijnt)

Alleen speldlezers kunnen de humor er wel van inzien.

Die begrijpen heus wel dat de diepere symbolische betekenis van Jantje die volwassen opgezwollen van sap druipende pruimen ziet hangen (en dat in relatie tot een eitje) in principe de echte verleiding is van de goddeloze natuur tot reproductie.

Die begeerte is in de mens ingebracht door duivelse wereldbouwers (demiurgen)teneinde de goddelijke mens gevangen te houden en te verleiden om eeuwig pruimen te plukken en nageslacht te verwekken in deze hel en menselijk tranendal.

Maar pastorpiet die weet dat niet. Die streeft naar onderdrukking van de driften, teneinde zo gemakkelijk naar de hemel mee te liften.

Maar zo makkelijk werkt de onderdrukking van de driften niet. Ijdel gepraat van pastorpiet. Kijk maar naar de kleine misdienaartjes, voor priesters zijn dat echt geen kleine gevaartjes.

gravatar

Heer Jeettje, ik merk dat u graag zaken helder krijgt door ze te compliceren. U zou het daarom kunnen bezien in het kader van een deductieve wet uit een inductieve wet. Dit leidt doorgaans tot fraaie resultaten. U ziet dat de zaken heel eenvoudig zijn als men ze maar vanuit het juiste perspectief beziet.

gravatar

@Bram Stoker @Henk van Mathenesse Spaland:

Van de waarachtige en baanbrekende artikelen van de Speld kan ik nog wel genieten. Geestverruimend, zicht biedend op weidse vergezichten, op onvermoede mogelijkheden.
Maar zo’n pastorpiet vind ik een benepen figuur, nog niet waardig om in de schaduw van dominee Gremdaath te staan.

gravatar

Maar het winnende lied van dit WNL songfestival zal Mauro zijn met: ‘Och was ik maar bij moeder thuis gebleeeheeeven’. Het is hem van harte gegund. Kindervriend Bleker zal hem de prijs uitreiken. Bravo WNL!!!

Reageer
gravatar

PSV indedaad, helemaal juist; PVV kun je dat jong niet aandoen. Bleker zal de prijs na een nacht slecht slapen en met een vreselijk rotgevoel dat het niet anders kan met empatische omarmingen en een stralende glimlach overhandigen (als er camera’s in de buurt zijn tenminste).

gravatar

Misschien kunnen ze ook ronselen bei die PVV-jeugd. Kuifjes recht! Of tog met kale koppen?!

Reageer
gravatar

PVV-jeugd? Das ist vloeken in de rechtse kerk, doch?
Mijn grootmoe zong het al: PVV-jeugd, niks van an,
zolang Wildmans zich niet klonen kan.

gravatar

Lijkt me dat het onderwijs hier een belangrijk signaal uit kan oppikken.
Uit gebreid onderzoek blijkt dat het rechtsche Lied de weerstand tegen linkswegdraaiend snot aanzienlijk verhoogt.
Binnenlands omleiden dus, die ontwikkelhulp.
Zo simpel kan het zijn (wist ook reeds mijn grootmoeder!).

Reageer
gravatar

Ik persoonlijk vind dat je tegenwoordig niet meer mag zeggen wat je vind in dit land. Terwijl we vroeger geeneens de tijd hadden om ‘je en jou’ te zeggen, zo hard waren we aan het werken voor ons geld. Knuffelallochtonen.

Reageer
gravatar

Alle genoemde adjectieven zijn van toepassing op het boegbeeld van rechts Nederland: PietHein Donner. En toch wordt hij de nieuwe onderkoning van Nederland, namens de partij met de minste zetels. Een van de wonderen der parlementaire democratie.

gravatar

Wat is dat met die boerenhaat “Morgen word ik vegetariër”?
Alsof boeren geen plantaardige voedingsmiddelen verbouwen. Dat is niet rechts, dat is ontsnapt aan een imbeciele geest.

Reageer
gravatar

Dat kun je nu wel zeggen, maar het is bekend dat je voor elke zoveel kilo mais evenredig veel varkens nodig hebt om die kolven te laten groeien. En daarmee is dus alles wat van de boer komt, vlees.

gravatar

Stront “aan de knikker”? Laat de kinderen daarom altijd (direct ná het knikkeren) hun handjes wassen met Dettol of UniCura; ontsmettend voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen.

gravatar

Ik vind al deze reactie zeer schokkend en volledig buiten deze context gehaald. Het gaat hier over kinderen voor kinderen liedjes, kinderen die onschuldig zingen over hun dromen en wensen.Laat hen toch! Waarom zou men in hemelsnaam al op de leeftijd van 10 het volledige politieke systeem van de maatschappij moeten kunnen begrijpen! De wereld in vol me ellende en zolang dit zo blijft kun je kinderen hier het best maar niet op zulke manieren mee confronteren. Je kunt ze er alles over vertellen, maar om een tegen bewegin van kinderen voor kinderen te maken om zo een politieke boodschap over te brengen. Is het opvoeden van een kind niet een ouderlijke taak, en moeten zulke keuzes niet onder hun macht staan?

Reageer
gravatar

Natuurlijk begrijpt een kind van 10 niet alles. Maar zij kunnen wel begrijpen dat het zo niet door kan gaan. Het is leuk dat kinderen zingen, maar ook Salvatore Adamo heeft met zijn zingende broertjes en zusjes niets kunnen oplossen.

Als u vindt dat het de taak is van ouders om kinderen op te voeden, dan ben ik het daar uiteraard mee eens. Maar als dit ertoe leidt dat men met liedjes de problemen gaat aanpakken, dan heb ik toch weer een zekere reserve.

gravatar

Henk van Mathenesse Spaland u stelt: “Als u vindt dat het de taak is van ouders om kinderen op te voeden, dan ben ik het daar uiteraard mee eens.”

Zo eenvoudig ligt dat niet. Misschien 10 jaar geleden. Nu is dat helemaal niet meer zo vanzelfsprekend.

Men spreekt al over cursussen ‘opvoeding voor jonge ouders’. Wat zal er gebeuren als het diploma niet wordt gehaald? Ziet u de consequentie’s al van dit beleid?

Dan is er nog de tendens om “achter de voordeur” te kijken. De jeugdzorg wordt gestroomlijnd om efficienter en slagvaardiger te zijn met koppeling van bestanden.

Het ministerie van propaganda vraagt of iedereen wel wil letten op zijn buren. Loopt een buurjongetje krom? Een blauwe plek, hij hoeft niet gevallen te zijn: eerst de ouders verdenken. Er zijn kliktelefoonnummers. Er zijn al kinderen die hun ouders hebben aangegeven omdat ze een corrigerende tik op hun billen hebben gekregen. De ouders brommen nu in de bak. Slaan mag niet. Getergde leraren die gaan meppen worden door de politie vastgezet.

Ik heb al gehoord over intitiatieven voor een nieuwe wet die in het geheim wordt gemaakt op de zevende verdieping van een ministerie. Welk ministerie is nog niet uitgelekt, maar onze steun en toeverlaat de regent Donner die het beter weet dan ieder ander in dit land heeft er mee te maken.

Door die wet zal een systeem worden geimplementeerd hoe en waar men kan aanvragen of men kinderen mag maken en door wie ze opgevoed worden.

Met strafmaatregelen als men zomaar kinderen maakt en uitsluiting van de ouders aan het maatschappelijk bestel.

Met DNA gezondheids beoordeling, draagmoeder toewijzing, wijze van inseminatie, nadere regulering, beoordeling financiele draagkracht, intelligentietesten en afkomst.

Dit laatste is een politiek probleem, het heeft met gedoogsteun te maken. Vandaar het initiatief om de dubbele nationaliteit niet meer te registreren.

Als er kinderen in die familie hebben meegedaan aan kinderen voor kinderen dan krijgt men bonuspunten.

Zo krijgt “kinderen voor kinderen” een totaal andere dimensie.

gravatar

U noemt een heleboel tegelijk, heer Stoker. Misschien is het niet zo vanzelfsprekend als het ooit was. Het is tegenwoordig modern om de leraar de klas uit te sturen. Nog even en zij moeten strafregels gaan schrijven: “Ik mag Brammetje geen onvoldoende voor rekenen geven.” Nu u het kijkje achter de voordeur noemt, herinner ik mij dat het in de jaren 90 opeens ook heel cool was om te werken met “anatomisch correcte poppen” om nietsvermoedende vaders in de petoet te donderen. Dat komt er van als hulpverleners of maatschappelijk werkers groeistuipjes krijgen.

gravatar

Ehh, ja. Ik heb het niet op kindergekrijs. “Children must be seen, not heard”; zoals de aloude opvoedingswijsheid ons leert.

Een trauma, overgehouden aan overdoses Wienersängerknaben, ik geef het toe, ruiterlijk.
Met als doodssteken in de trommelvliezen de hitjes van kids Donny Osmond (I’m your long-haired lover from Liverpool) en Mikey Jackson (ABC).

Overigens is Wakker Nederland zoals gewoonlijk weer te laat: Junior Songfestival 2011, waar over rechts weer veel geld is geharkt, is net afgelopen, .
Te laat, heren, te laat!

Hm, of ze hebben een scoop natuurlijk: dat het Hero tóch gelukt is; “De Zingende Bende van Hero” – Strijdliederen uit het PVV songbook.
Het zou toch niet ….?

Reageer
gravatar

Een kind kan er niks aan doen, zijn regering echter wel. 1% van de mensen heeft 99% van de rijkdom daar. Denk toch eens na stelletje achterlijken!

Reageer
gravatar

Beste Henk,

De mamma’s en pappa’s van de kindjes hebben toch stemrecht? Zij hebben toch, in ruil voor een TV, koelkast of geit, hun regering gekozen?

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.

gravatar

A vote for a goat lijkt mij wat te simpel. Niet alleen daar, maar ook hier blijft er wel wat aan de strijkstok hangen en staan er op heel wat kades goederen te verrotten. Dit alles nog afgezien van de vraag of de economische groei ter plaatse een stimulans krijgt.

gravatar

Het medelijden dat je bij mij probeert op te wekken waardoor Death Aid decennia lang heeft kunnen tieren heeft laten zien dat medelijden niet werkt. Beter is het om mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gedrag.

gravatar

Welk medelijden, zo vraag ik mij af. Uit mijn reactie valt niets anders te lezen dan dat het voeden van strijkstokken ongewenst is en dat economische groei ter plaatse wel gewenst is. Over medelijden wordt niet gerept. Ik zie economische groei als het belangrijkste middel. En inderdaad: daar zal men zelf het nodige aan moeten doen.

gravatar

Nou ja, met je eerste zin dat een kind er niks aan kan doen probeer je medelijden te wekken.
Een regering dat hoofdzakelijk haar geld van donorlanden krijgt interesseert het geen bal dat haar bevolking lijdt. It’s all about the money. Het enige belang van een regering is om de donorlanden te pleasen met zogenaamde verkiezingen en fake projecten waar veel geld uit te sluizen is.
Wanneer je als donorland geen geld meer geeft is een regering genoodzaakt haar geld uit het land te krijgen. Er moet dan een middenstand ontwikkeld worden waar je belasting op kan heffen. Een middenstand ontwikkel je door scholing, corruptiebestrijding en een infrastructuur opzetten waardoor handel mogelijk is. Het voorkomt dat op kades goederen verrotten. Een regering doet dat allemaal niet uit medelijden maar voor de centjes.

gravatar

Ik snapte het niet helemaal, maar nu gaat mij een licht op. Die bewuste zin over het kind was niet mijn eerste zin, maar van een (voor)naamgenoot. Het was gelijk ook zijn laatste zin, geloof ik 🙂

gravatar

Kritisch Troslid wil ons doen geloven dat het kind er dus wel wat aan kan doen? Had het maar betere ouders uit moeten kiezen?

Wie zijn achterste beblaart, krijgt pijn bij het zitten: zegt u dat straks ook tegen uw grootste familieleden, de Henken & Ingridden, die hun welzijn hebben ingeleverd met stemmen op 130 km, burkaverbod en nog meer van dat soort flauwekul?
Want hun kindertjes zullen zeker gaan vragen waarom ze in onsociale kaalgeslagen buurten moeten leven.

gravatar

Weet je Jeettje. Je bangmakerij dat de wereld vergaat wanneer Henk&Ingrid niet naar jouw linkse kerkpraatjes luisteren werkt niet meer. Bangmakerij, medelijden en betuttelen is passé. Het gaat om verantwoordelijkheid.

Jeffrey en Kimberly, de kindertjes van H&I, vragen nu al waarom ze in een onsociale kaalgeslagen buurt moeten leven. Het antwoord is dat het de schuld van de linkse kerk is. De enige allochtoon in jouw buurt zal wel de Thaise au pair van de overburen zijn.

gravatar

Parbleu, heb ik bij de googlelichaamsholte internetprojectie de relatie gelegd met “worden wij wakker?” van Marcel Messing’s waarschuwing tegen nanochip injectiesysteem door boosaardige wereldheersers,,,, (hijg hijg)

een dag later is “wakker” nederland al doorgedrongen bij de Speld om alle social(istische) samenhang te ondermijnen met geindoctrineerde rechtse kinderen!

Links nederland zal nog wel een “appeltje” te schillen hebben met de invloed van kinderen gechipt met Ichips, in elke hand een Iphone’s, Ipad’s en thuis loerend op de Imac’s afgezien nog van de penetrerende macht van Google en Bill Gates.

Het is een internationaal complot.
M & M heeft het goed gezien.

Reageer
gravatar

Nog een paar leuke tekstideeen:

” Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd, ons land werd met asielzoekers overstroomd! Links Nederland zei: Kom er maar bij! Daarna kwam Geert en werd alles weer schoon!”

Daarnaast natuurlijk titels als “WIlders’ wil is wet” en “Blanke Kerst”.

Reageer
gravatar

Eindelijk! Een doorbraak! Lang leve WNL, daar zitten toch onvermoede kwaliteiten. Een suggestie voor nog wat liedjes: ‘ha ha ha die hoofddoek, ja die hoofddoek die is gek…’ en ‘klóóóóóómpendansen is zo leuk, we lachen ons een deuk.’ en natuurlijk de asfaltblues. Nederland wordt steeds leuker. Als Joost Eerdmans presenteert wordt het absoluut toppie!

Reageer
gravatar

Zeg wat je wild maar ik ben blij dat ik eindelijk eens een keuze heb nu na jaren propagenda van de VARA linksen is nu WNL er eindelijk met iets wat de mensen echt willen horen en zien. Te lang heeft die eleite zn gang kunnen gaan daar en Geert lastig vallen met kritische vragen.

En ik heb zelf jaren in de tuinbouw gwerkt Him Ham Hoed anoniempje met zonder je eigen naam te reageren trouwens bij WNL is het weer ook altijd 2 graden warmer dan bij de rest van de publieke omroep dus daar kijk ik sowiezo veel iever naar.

Wakker Nederlantdis bovendien ook al hier bij de eerste Utrechtse kanarieshow geweest wat de VARA elite plucheklevers ook stelsematig negeren. Want in De Wereld VERDRAAIT door was geen plek voor dit persbericht. Die verslaggeeftster was ook een leuke meid zeg!

IK ben in elk geval een trotse wakkere krant lezer en kijker en dat blijft zo.

Maar goed deze post zal ook wel door de redactie gesensureerd worden.

Reageer
gravatar

Jeettje Gerard. Wat ben jij goed. De manier zoals jij duidelijk de mening van fatsoenlijk Nederland weet te verwoorden, het is geweldig!

Wanneer jij samen met Eva Jinek in een programma de linkse overeducated shitheads gaat aanpakken stap ik over naar de WNL.

gravatar

Als socialistische omroep wil de VARA dat rijkeluiskinderen solidair zijn met die van arbeiders. Zo hoopt die omroep dat er in ieder geval bij kinderen nog sprake is van nivellering. Daarom was destijds de werktitel Gooische kinderen met name uit Blaricum voor Rotterdamse kinderen met name uit Zuid. Dat vond de initiatiefnemer Flory Anstadt te lang. Zodoende.

Reageer
gravatar

Toch wel genant hoe de rechtse mafia ons eraan moet herinneren hoeveel instellingen met een links verleden er wel niet zijn in Nederland. Kinderen voor Kinderen heeft zijn idealistische veren afgeschud ongeveer gelijk met ons. En nu zijn ze inderdaad ook net zo irrelevant als de PvdA.

Reageer
gravatar

‘Kinderen voor Kinderen’ vond ik altijd al een verdacht en obscuur clubje, zeker toen zij het lied ‘Je loopt je lul achterna’ ten gehore brachten.

Toch brachten zij ons ook heel wat meezingers die in je hoofd blijven hangen, zoals: Sinds een dag of twee, Is dit alles, één nacht alleen en natuurlijk het onvergetelijke ‘als de bom valt’. Het laatste is trouwens ook een erg linkse tekst.

Reageer
gravatar

Mijn pappie houdt niet van zingende kinderen, bovendien hij heeft om de veertien dagen een uurtje tijd voor mij, een blonde secretaresse en een blauwe Mercedes-AMG met een 6,5 liter V12-turbocompressormotor.

Ik wil later net als mijn pappie zijn.

Reageer
gravatar

Paulusje, als je dat wilt moet je tegen je pappa zeggen dat hij vooral op die aardige meneer Rutte moet stemmen en beslist niet op die enge clown uit Boxmeer of die geblondeerde gek uit Venlo!

gravatar

Voor alle negatieve reakties hierbove dit is gewoon de druppel. Je probeerd je kint goed opte voede met je waarden en normen en zodra ze Kinderen voor Kinderen zien is het gedaan met je opvoeding en doen ze dus ineens een 180 graden draai naar links en daar sta je met je handen.

Er is ook nisk te vinden aan kinderseries of wat dat aangeeft hoe ik hierover denk en wat ik vind het is allemaal knuffelen en theedrinken en als hardwerkende blanke vader is mijn kind nu dus door dit links tuig gebrainwast!

Een zoethoudertje terwijl de vijfde colonne van de vara via de achterdeur openzet om alles en iedereen hier maar binnen te laten en te liegen over climategate en intussen thhee blijven drinken en maar geluidswallen bouwen op kosten van de belastingbetaler nou ik ben het zat hier Geert doe er wat aan mijn zegen heb je

Ik ben blij dat waker nesderland een sopkomt voor de gewone man en hiermee begint als ik jong was deed ik mee met die liedjes mijn zoon heeft laatst gewoon marokkaans gegeten!

Reageer
gravatar

Gerard, jij bent een man van mijn hart! Je zegt wat je denkt en doet dat in een heldere duidelijke taal dat voor iedereen is te begrijpen. Als lid van de grootste familie van Nederland probeer ik al jaren de Tros weer de goede kant op te duwen. De alarmbellen begonnen bij mij te rinkelen toen het Tros programma “Ali B op volle toeren” op de buis kwam. Soms heb ik het idee dat ik de enigste ben en nu gaat verdomme WNL met dit sympathieke idee er vandoor. Wij (de kritischen) hebben jou nodig.

JIJ BENT DE STEM VAN FATSOENLIJK NEDERLAND.

gravatar

Gerard jong, je hebt helemaal gelijk.
Ze zijn vergeten dat de moslims voor de poorten van Wenen heb gestaan en dat het toen vol was op de weg naar Wenen.
Ik vind dat jij je kind best een corrigerende tik naar rechts mag geven.

gravatar

Is dit serieus? Nee toch? Wel?? Ze zijn echt gestoord geworden !!

Reageer
gravatar

Kinderen Voor Kinderen was toch altijd al een rechts gebeuren, maar werd onder het mom van altruïsme gepresenteerd zodat links en rechts het als zoete koek zouden slikken. Als er wel iets dik bovenop lag bij deze weldoorvoede Arische kindertjes, dan waren het immers hun Gooise (ook wel kak-)dialect, oververzorgde kapseltjes en Oilily-jurkjes.

Reageer
gravatar

Kinderen voor kinderen? Dat heeft toch met kinderarbeid te maken? Dat is toch al heel lang geleden verboden: de wet van Houten? Die was toch ook rechts?

Gaan ze nu meer dan 100 jaar later er zelf mee beginnen, inconsequent hoor.

Of zijn het initiatieven om het begrip pedofilie op te rekken? De ontwikkeling daarvan neemt in de laatste jaren grotestke vormen aan.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat al die mensen in de zaal bij kinderen voor kinderen niet onberoerd blijven en volkomen neutraal die kinderliedjes aanhoren zonder een gevoel van liefde voor die kinderen of een traan van kinderliefde te plengen.

Ik denk niet dat de SGP daar erg blij mee zal zijn. Dat plezier in kinderen is zondig. We zijn zondig en die linkse demonen dienen we als heksen te vervolgen.

Let op mijn woorden: de rechtse hap gebruikt dit als een opzetje tot het ensceneren van misstanden om de vrijheden in dit land nog verder in te perken. Het is allemaal doorgestoken kaart.

Ik voorspel dat ook kinderfeestjes zonder begeleiding van tenminste drie volwassenen verboden zullen worden. Op de wikkels van zuurstokken en op de ballonnetjes en rolfluitjes zelf zullen waarschuwingen worden gedrukt tegen oneigenlijk misbruik.

Reageer
gravatar

Voordat we al te verregaande conclusies gaan trekken over de taalkundige vermogens van hele bevolkingsgroepen, de bijdrage van ‘Gerard’ lijkt me eerder een poging tot persiflage.

Reageer
gravatar

Schreinent…
kapodgemaakt…
kint…
ekonomie…
sofjet unie
steets…
vergiftigt…
brainwassen…
gezegt…

Hoe komt het toch dat de die-hards rechtse mannetjes in dit land zo hopeloos slecht Nederlands spreken en schrijven? De zoon van 18 lijkt me in elk geval een helderder licht dan zijn vader.

Reageer
gravatar

Volkomen mee eens, het valt op dat de de taalkundige vermogens van de volgers van Blondie uit Venlo ver onder het nationale gemiddelde liggen. Nogal logisch dat Pechtold en de zijnen inzetten op verbetering van het onderwijs in de strijd tegen de partij voor de blanke bejaarden.

gravatar

Ik denk dat Gerard een grapje maakt. Of maken jullie dat nou ook? Reacties op speld.nl zijn niet te vertrouwen.

gravatar

Een uitstekende zaak!

De linkse elite in Hilversum heeft jarenlang mijn kinderen proberen te vergiftigen.

Kinderen voor Kinderen is pure maoistische propaganda van de allochtonen knuffelende vara-gekkies die hier de marrokanen massaal willen importeren en bovedien de ekonomie willen omvormen naar sofjet unie model.

Ik probeer mijn zoon van 18 nog steets van dit soort muziek af te krijgen maar hij luistert het nog steeds en zijn ziel wordt vergiftigt door dit soort links tuig. Brainwassen is het en die jongen heeft van de week gezegt dattie D66 gaat stemmen, ik ben er kapot van.

Het is voor mij schreinent om te zien hoe mijn kint kapodgemaakt is door de Kinderen voor Kinderen. KLOOTZAKKEN!

Reageer
gravatar

En nu nog die rechtse reageerders correct Nederlands leren schrijven. Ideetje voor een rechts nationaal dictee? Heerlijk al die rechtse ballen met de rode pen verbeteren!

gravatar

… en om maar te zwijgen van die hippieteksten over LCD trips en XTC gebruik in ‘ik heb zo wa wa wa waanzinnig gedroomd’. vind je het gek dat al die kinderen tegenwoordig allemaal knetterstoned in de klas zitten?

Reageer
gravatar

Gekke Gerritje hoort duidelijk bij generatie die in de flowerpowerjaren het vrije lager onderwijs heeft genoten: bedoelT en onmiddelLijk.

gravatar

Ik ben blij dat ze er nu eens voor uitkomen; het was me al jaren een doorn in het oog dat die kinderen alleen voor zichzelf zongen en niet voor anderen. Nu blijkt nog eens dat het alleen maar om autochtone kinderen gaat. ‘Ha ha ha je vader’ ging waarschijnlijk om een allochtone vader en ‘op een onbewoond eiland’ kun je nu niet meer normaal aanhoren.

Reageer