Ambtenaren- en Regels Partij (ARP) gaat voor 5 zetels

Ambtenarenrevolutie dreigt bij gemeenteraadsverkiezingen

Met de strijdkreet ‘Meer bureaucratie!’ trapt de onlangs opgerichte Ambtenaren- en Regels Partij (ARP) haar campagne voor de gemeenteverkiezingen af. De partij maakt zich sterk voor een goed gereguleerde samenleving, waarin de overheid duidelijke keuzes maakt. Norbert Duidemskeet, lijsttrekker van de partij in de gemeente Kudelstaart, ziet in de partij ‘de kiem van een nieuwe anti-revolutie’ en belooft de kiezer ‘een frisse spoeling met vertrouwd water’ .

De lijsttrekker ziet in de ‘verWildering’ van de samenleving de basis voor het bestaansrecht van zijn partij. “Gedurende het debat inzake de nakende electoraal democratische hersamenstelling der Nederlandse gemeenteraden benadrukte dhr Wilders, lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en voormalig kamerlid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) (1998-2004), dat in Nederland 350.000 ambtenaren werkzaam zijn, verdeeld over verscheidene sectoren der overheid, dan wel op enigerlei wijze hieraan gelieerd en/of semi-gelieerd.”

“In de planning van voornoemd kamerlid en lijsttrekker van de PVV ligt het schrappen in bovengenoemd ambtenarenapparaat functionerend voor het Koninkrijk der Nederlanden, met een percentage van 20%, hetwelk in zienswijze lijnrecht staat op de visie welke zich profileert in de verkiezingsprogramma’s van overige partijen, met name die welke zich aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden. Nou, toen dacht ik, tijd voor een nieuwe partij!”

Duidemskeet ziet een breed draagvlak voor zijn nieuwe partij. “Het berekenen van het aantal zetels aan de hand van het aantal stemmen is een niet-vanzelfsprekend proces, dat gezien de groeiende bevolking in het Koninkrijk der Nederlanden iedere verkiezing aan revisie moet worden onderworpen, hetwelk geschiedt middels statistische berekening. Uitgaand van een bevolking van 16,5 miljoen zielen die Nederland thans kent en 350.000 burgers, welke zich rekenen tot het ambtenaren apparaat en/of zich als daaraan gelieerd beschouwen, behoort een zetelaantal van 5 tot het rijk der mogelijkheden.”

Het verkiezingsprogramma van de partij liegt er niet om. Met slogans als ‘Regels zijn er met reden’, ‘Voor meer orde, veiligheid en formulieren’ en ‘Een stukje vernieuwing’ geeft de ARP een pittig visitekaartje af. Duidemskeet: “Vooruitgang dient de mens, regulering is de baarmoeder van vooruitgang. Paperassen, hetzij in natura, hetzij gedigitaliseerd zijn oud, vertrouwd, en verliezen hun houdbaarheidsdatum nooit. Het wetboek een oerwoud? Ik geef het graag toe, want vormt dit oerwoud niet de Grijze Longen van ons moederland?”

De late deelname heeft bij sommige potentiële kiezers wat verrassing gewekt. Veel mensen dachten dat de bureaucratische samensmelting nooit op tijd op klaar zou zijn. Duidemskeet licht toe: ”Het is te beschouwen als betrekkelijk eenvoudig. Veel burgers denken dat men zich maanden van te voren dient in te schrijven met een partij, teneinde deelname te kunnen bewerkstelligen. Normaliter is zulks ook zo, maar er zijn de nodige uitzonderingen. Wie bijvoorbeeld als stichting geregistreerd staat, maar als vereniging belasting afdraagt, kan zich volgens artikel 12.876.21 lid b middels een uitzonderingsregel alsnog van deelname verzekeren. Voorwaarde hiervoor is dat de afdracht van de erfpacht van het clubgebouw binnen de laatste 12 jaar via het hoogheemraadschap is verlopen, anders brengt zulks consequenties voor de registratiecodering met zich mede.”

“Bovengenoemde is te beschouwen onder de noemer ‘meer dan terecht’: we weten allemaal wat de nuances tussen verenigingen en stichting op lokaal niveau met zich medebrengen. Een verademing, de formulieren die deze verordeningen en daarmede het gemak voor de Nederlander teweeg kunnen brengen. Onze verdienste is dat we ons 2 weken voor de verkiezingen alsnog hebben mogen inschrijven.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het werd natuurlijk hoog tijd dat er zuilk een partij zou komen. (náást de PvdA, zeg maar). Dat deze nieuwe partij zich bedient van de paarse krokodil als symbool vind ik echter een zwaktebod. Wat is er mis met de oude, vertrouwde tijger voortgekomen uit origami voor gevorderden?

Reageer
gravatar

Geachte heren van der Toren en van der Jagt,

Onder welgemeende dankzegging voor uw berichtgeving over de oprichting van onze partij, voel ik mij, mede namens de andere oprichters van de ARP genoodzaakt om op uw, verder uitstekende, artikel te reageren.

Onder verwijzing naar hetgeen besproken in het oorspronkelijk interview en het memorie van toelichting dat wij u gegeven hebben als reactie op het eerste concept van uw artikel moet ik u, om verdere misverstanden te voorkomen, er op wijzen dat hetgeen u stelt in de zesde alinea van uw schrijven berust op een, vermoedelijk onopzettelijke doch evengoed zeer storende omissie.

Namens de partij zal ik hier pogen om wederom dan wel alsnog het relevante wetsartikel nader toe te lichten en te verklaren. Hiermee hoop ik verdere misverstanden te kunnen voorkomen en eventuele procedures voor de kiesraad als gevolg van deze omissie in vroegtijdig stadium tijdig te ‘counteren’.

Ten eerste is niet artikel 12.876.21 lid b van relevante toepassing in het alsnog toelaten van onze partij in deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals u had kunnen weten gezien het door ons gegeven memorie van toelichting is artikel 12.876.21. lid b enkel van toepassing indien het verzoek tot toepassing van dit artikel wordt gedaan op een dag dat de gemiddelde temperatuur over de vierentwintig uur voorafgaand aan het moment van indienen van het verzoek bij het inzake het verzoek bevoegde orgaan, gemeten op een hoogte van minimaal 1 mtr liggende boven de grond en maximaal 1,25 mtr boven de grond, gemeten op het geografisch middelpunt van de gemeente ‘De Bilt’ in Nederland, waarbij dit geografisch middelpunt dient te zijn vastgelegd in de meest recente kadastrale kaart beschikbaargesteld door de Koninklijke Geografishce Dienst en als zodanig te zijn gewaarmerkt op basis van het borgingsprincipe zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit nr. 22.987AB (gepubliceerd in de Staatscourant op 13 juni 2007) niet mag liggen onder een waarde van -7,15 graden Celcius en niet boven de 124,82 graden Fahrenheit. In memorie van toelichting van de staatssecretaris ministerie van Justitie, gedaan aan de tweede kamer der Staten Generaal is hieraan in later stadium aan toegevoegd dat de apparatuur waarmede de meting der temperatuur dient te zijn voorzien van een KEMA-keur en behoort te zijn aangeschaft op basis van een relevantie Europese aanbestedingsprocedure (de staatssecretaris verwees hierbij, meld ik volledigheidshalve, naar het besluit inzake temporale metingen van buitentemperaturen ten behoeve van vaststelling van democratische basisprocedures zoals vastgesteld door de Europese commissie). Zoals gesteld in het derde deel van het interview is bij controle achteraf gebleken dat de thermometer welke wij bij het controleren of het ingediende verzoek aan de gestelde voorwaarden niet voldeed aan de eisen als zodanig gesteld omdat onze penningmeester abuisievelijk er van uit ging dat elke thermometer aangeschaft bij een Europees opererend concern op basis van CE keurmerk aan de gestelde voorwaarden zou voldoen. De afdracht erfpacht waaraan in dit artikel (etc.) wordt gerefereerd is een geprefereerde voorwaarde en geen absolute, waarbij echter de afdracht, en dat vermeldt u gelukkig correct, in de voorafgaande twaalf jaren inderdaad via het Hoogheemraadschap dient te hebben plaats gevonden.

Het alsnog toelaten van onze partij op basis van het uitzonderingsprincipe heeft plaats gevonden op basis van artikel 12.876.20, paragraaf 13, lid 24 sub b van hetzelfde hoodstuk van het wetboek. Dit artikel staat onder voorwaarde van het schoenmaatgarantiestelsel uitzondering toe voor niet-natuurlijke rechtspersonen waarbij onze partij na zorgvuldige bestudering en certificering binnen het normstelsel bleek te vallen.

U vergeet daarnaast te vermelden dat wij, en hierin schuilt juist de kracht van onze partij, hiertoe conform het procedureel uitvoeringsbesluit inzake het verlaat verwerven van de status een verkiesgerechtigde partij de registratiecodering handmatig door de aanvrager zélf dient te worden aangepast onder de eisen gesteld in het kwaliteitshandboek ambtelijke regulatie politieke besluitvormingsprocessen , hoofdstuk 342, artikel 22, paragraaf 16 sub d. (pagina 3277) en zulks onder toezicht van een minimaal tripartiete samengestelde handhavingscommissie van onafhankelijke interim bestuursadviseurs. Dit resultaat hebben wij op 14 februari jongstelden in een marathonsessie vallende binnen de kaders van het arbeidstijdenbesluit gemeentelijke ambtenaren weten te bereiken.

Namens de partij verzoek ik u dringend in een eerstvolgende publicatie tot correctie over te gaan. Een van de basisbeginselen van onze partij is namelijk dat wij de mening zijn toegedaan dat de burger volledig dient te worden voorgelicht.

U, nogmaals dankend,

Norbert Duidemskeet
lijsttrekker

Reageer
gravatar

Een verre neef van mij is ook Rijksambtenaar. Hij heeft mij verzekerd dat de pauze de tijd is waarin de meest belangrijke zaken worden geregeld. En dat hij 24 op 7 Rijksambtenaar is, met een 5-daagse verschijningsplicht van 9 tot 5. Dus dat alles wat hij doet onder werktijd valt.

gravatar

Ik denk dat de reden voor late inschrijving veel meer te zoeken valt in het feit dat de ambtenaren hebben liggen slapen, dan wel uit hun neus hebben zitten eten.

Reageer