goodluz/shutterstock.com

Taal in contracten, ook wel contracttaal, dient te worden versimpeld, met inachtneming van voorwaarden

Drie notarissen (de partijen) hebben een felle aanklacht, conform de betreffende voorwaarden, ingediend bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, om de taal in contracten te versimpelen, met inachtneming van voorschriften.

De rechtspersonen achten dat het notariële taalgebruik tot onnodige verwarring leidt, en pleiten voor versimpeling op grond van de artikel 15 lid 1 genoemde opschortende voorwaarden voor zover aanwezig in staten tot wijziging, al welk tot de eerdere overeenkomst behoren. Dit moet leiden tot beter begrip, behoudens het geval van uitdrukkelijke noodzaak voor jargon, indien voor zover dat voldoet aan de ontbindende voorwaarden genoemd in lid 3, evenals nadrukkelijke toestemming.

Eventuele geschillen, welke ook, waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, kunnen per wege van arbitrage, de ontbinding van het taalgebruik inroepen. De aanklager, heeft het recht om een procedure aanhangig te maken, met onverminderd recht op schadevergoeding. De aanklager draagt er zorg voor dat de verkrijger de datum tijdig is meegedeeld.

Deze verplichtingen dienen bij elke uitspraak of gedeelte ervan, alsook bij de genotsrechten, te worden opgelegd ten behoeve van de verkrijgers, alsook te worden aangenomen in de desbetreffende akte, waarin die bepalingen woordelijk dienen te worden opgenomen.

De partijen zijn er voorts mee bekend – en aanvaarden – dat een zeker jargon noodzakelijk is edoch verstrekkende bepalingen ten behoeve van de ontvanger navolging verdient. De verkrijgers dienen het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst in acht te nemen.

De partijen benadrukken dat de aanzegging tot ontbinding op grond van lid 3 van dit artikel dient te geschieden per telefax.

Download nu de app van De Speld!


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Heeft Jochem van den Berg, hierna te noemen de schrijver, onlangs een nieuwbouwhuis gekocht? De schrijver gebruikt namelijk opvallend veel juridische zinnen in dier voege dat genoemde zinnen vaak voorkomen in notariële koop- en aanbestedingsovereenkomsten.

Reageer
gravatar

Aan de weledelgestrenge heer mr Naut Taris, notaris gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,

Zoals u als geen ander moet weten, is een notaris een wettelijk bevoegd persoon die akten en contracten op correcte wijze en in een voor leken onbegrijpelijke taal noteert. Edoch u maakt een laakbare fout. Waar “koop- en aanbestedingsovereenkomsten” staat, had “koop- en aannemingsovereenkomsten” moeten staan.

gravatar

LEES ALS:

Zoals u als geen ander moet weten, is een notaris een wettelijk bevoegd persoon die akten en contracten op correcte wijze en in een voor leken onbegrijpelijke taal opmaakt.

gravatar

Jip en Janneke, hierna te noemen ‘de gewone Nederlander’, hebben kennis genomen van hetgeen in dit artikel is neergelegd, en hebben zich na de benodigde beraadslaging, aangesloten bij het wegens de heer Van den Berg bepaalde. De gewone Nederlander is gebaat bij verhelderende taal zoals opgetekend in dit redactionele stuk, zo concludeert de gewone Nederlander. Nou doei hè?

Reageer
gravatar

Vreemd, vroeger was de communis opinio dat mannen met kleine piemels juist bewust kiezen voor abnormaal grote (Amerikaanse) auto’s; ter compensatie. Blijkens de bovenstaande reactie van R. (Rudolf?) Hesje is tegenwoordig het bezig zijn met “de kleine lettertjes” wellicht een -inverse- reactie.