Ndrlnd vrdr zndr klnkrs

Fschffn klnkrs vnf 2018

Kbnt Rtt II mkt wrk vn n ffcntr lfbt. Vlgns d Vlkskrnt wrdt r n n ghm rpprt grpt vn ht fschffn vn ll klnkrs n 2018. Nr vrldt strt n prf mt ht wgltn vn d lttr u 1 jnr 2013.

D Cmmss tr Bvrdrng vn Kstnbsprnd Tlgbrk (CBWT) vrt l tn jr lng ndrzk t nr d pst vn d klnkr n d Ndrlnds tl. D cncls lgt r nt m: ‘Ndrlndrs knnn dt rpprt zndr prblmn lzn, ds dz prgrssv mtrgl mtn w z.s.m. drvrn.’ Ng nt wrn klnkrs z pplr ls n 2012 n ht rcrd t 2011 wrd fglpn dnsdg n lsmr ffcl vrbrkn.

P wg nr n klnkrlz tkmst zl d Ndrlnds stt ngvr 123 mljn r pr jr pstrkn, mt nm dr bsprngn p nkt. Ht CPB hft bvstgd dt Ndrlnd p lng trmn ‘vr tt vf’ lttrs mt bzngn.

D SP stnt d nbvlngn t ht rpprt. Rmr: ‘Kk bvrbld nr ht Grks lfbt (mt 24 tkns -rd). Dt lt zn dt ht ffctvr kn zndr dt ht tt mndr wlvrt ldt.’ PVV-ldr Wldrs rgrd mt n twt: ‘lt bstt vr 60% t klnkrs! fschffn ds!’. Vlgns D66 lgt ht jst vr d hnd d lttrs c,q n x f t schffn. lndr Pchtld wl vntl n rfrndm rgnsrn m lttrs wg t stmmn.

Klp ht trlp knwr pqcb lddr t n pln mvrn plnt. Str trp d stln mvrw pst scrbbl zgn klrn trlln mtlt sdrt prfl brvr gl tslb bvlt qt 273 xbx stg Twrrt jgns yg brf vlln. Knpp jngn d d ghm cd t d vrg ln hft ghld.

Smmg krtn xprmntrn mmntl l mt brchtn zndr klnkrs.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Er staat een foutje in.
‘krtn’ in “Smmg krtn xprmntrn mmntl l mt brchtn zndr klnkrs.” moet volgens mij ‘krntn’ zijn, wat voor ‘kranten’ staat. Of wordt ‘kaarten’ bedoeld? Dat klinkt niet logisch…

Ik kom er trouwens niet uit waar ‘pst’ voor staat in “D Cmmss tr Bvrdrng vn Kstnbsprnd Tlgbrk (CBWT) vrt l tn jr lng ndrzk t nr d pst vn d klnkr n d Ndrlnds tl.”

Reageer
gravatar

Klinkers ook al weg? Wat heeft die op z’n kerfstok? Of eerder: waar was die staatssecretaris van dan? Die Rutte had toch echt beter moeten opletten voordattie mensen in dienst nam.

Reageer
gravatar

Eerst de franse leenwoorden en nu de klinkers? Straks volgen de hoofdletters, koppeltekens en de interpunctie, en dan is het eind goed zoek!

k zg ht mr vn!

Reageer
gravatar

Onze over-geregulariseerde maatschappij doet zelfs de meest aangepasten onder ons soms verlangen naar ongereguleerde ruwe grofheid. Dit leidt bij zwakkeren van geest al snel tot primitieve excessen (alcoholisme, heldenverering, voetbalhooliganisme) en massaal dwangneurotisch handelen. Zoals Project X in Haren (“de triomftocht der nieuwe sociale media”), of het kabinet Rutte II (selectief bezuinigen tot de dood -van het proletariaat- er op volgt). En net als we denken alle idioterie nu wel even gehad te hebben, komt De Speld, mijn lijfblad n.b., met een klinkerloos hoofdartikel.
Humor van lik-m’n-vestje van nieuwkomer Nthn d Grt en de oude recidivist Jchm vn dn Brg. De schuilnamen duiden op een vrees voor herkenning door -wellicht- een ‘lng strfbld f rdr wtnschpplk plgt’. “Verworpenen der aarde, verheft u!”, soebatte Karl Marx ooit; maar neen de wet der zwaartekracht doet zich nu zelfs voor in hét epicentrum van de hogere spirituele gewichtsloosheid. Zelfs nog vóór 21 december zijn alles-reinigende werking kan doen gelden.

Reageer
gravatar

Ik citeer:”Smmg krtn xprmntrn mmntl l mt brchtn zndr klnkrs”
Wie weet waar “krtn” voor staat in deze zin?
kroten?
korten?
kreten?
karten?
karton?
Bezuinigen prima, maar dan wel echt alleen de klinkers weglaten, he?

Reageer
gravatar

kroten?
korten?
kreten?
karten?
karton?
krijten
kaarten
en nog wel een tig… tegen dat tuig.
er zijn 15 klinkers … aap noot mies
gaf ze ons op school. Deze 15 klinkers is als eerste exakte taal-weet-en schaap-gelijk want je kunt er woorden mee difineren en maken als enige ter wereld doet dat het Nederdiets of dialekt-diets.
Jij gooit met stenen en ik ga achter de dikste boom staan… de dikke=de-eik=dik. daar zoek ik dek-ing. Ik duik=dik achter weg. Den=dun.
maar ook deken en deksel=dek-ze-al. Zij bedekken hunne hoofd met een doek=dek. Een schip ligt in een dok=dek. Wij leggen dikke dijken=dekken aan in ons land. En op ons huis een dek=dak en daken. Hij dook weg. Sla een deuk in het dikke schild. En dan heben we niet eens over de duizende dialekten-diets.
Google: “fundamenteel dialekt-diets spraakstelsel 360 en er gaat een klank wereld voor U open. Laat dit artikel dus een eenmalige dekselse grap grap zijn. Op-doeken die handel.

gravatar

In de oude spelling ‘kranten’ maar er is hier een lettertje weggevallen. Dat wordt de volgende stap, maar 1 medeklinker per soort in een woord…

gravatar

Dit is weer zo een staaltje doorgeschoten bezuinigingsdrift zonder verstand van zaken, zodat de bezuiniging in het tegendeel gaat verkeren.
Iedereen wéét toch dat het alfabet meer medeklinkers dan klinkers bevat?
En men kan toch duidelijk zién dat deze medeklinkers méér drukinkt nodig hebben dan klinkers?

Dus dan weg met de medeklinker, de parasiet onder de letters. Dat Rutte deze profiteur wil behouden is veelzeggend, maar uiterst laakbaar

Ue i ee u.
(voor alle duidelijkheid: nul, we houden het wel netjes natuurlijk)

Reageer
gravatar

Worden dag en weekbladen en boeken nu ook goedkoper?

Reageer
gravatar

Ja hoor Paulientje,

Een slecht verstaander heeft maar één half woord nodig.

Ik bedoelde natuurlijk, dat we één puntje gaan zetten boven elk klein verticaal streepje in een reeks van aaneensluitende letters (doorgaans “woord” genoemd) met een zelfstandige betekenis die samen met verschillende van dergelijke reeksen meer betekenis krijgt binnen een geordende lineaire verzameling die begint met een hoofdletter en eindigt met een zelfstandige punt (“zin”), waarbij het de bedoeling is om tussen de laatstgenoemde verzamelingen een samenhangend verband (“tekst”) te smeden, zodat een leesbaar verhaal ontstaat met behulp van de volgende materialen: punten, puntenslijper…

gravatar

Best lastig te lezen, maar dat komt om dat je ‘t verkeerd doet: in het Arabisch is er wel een aanduidig dat er een (maar niet welke) beginklinker is, en ook lange klinkers worden wel (niet helemaal eenduidig) geschreven.

Reageer
gravatar

Hoe moet dan dan met de eendeeieren en de papagaaieeieren? Daar blijft praktisch niets van over. Of ben ik ouderwets? En dan heb ik het nog niet eens over het bekende volksvermaak genaamd: kraaieeiooiaaien.

Reageer
gravatar

mns nzns z ht btr zn m lln klnkrs t gbrkn

Reageer
gravatar

Neen ! alles rage… en het zal wel weer over gaan. doch de schade is enorm aan woorden en tijd verlies en het is wachten op zonder klinkers en klankers van het groot diktee.
Kunnen wij Belgen dus nooit winnen, alwaar den hollanders aan beginnen.

gravatar

“t peutert ‘t stamelt ‘t wuift en ‘t wolkt – ‘t leutert ‘t zamelt ‘t stuift en ‘t kolkt – ‘t rommelt ‘t waaiert ‘t grauwt en ‘t grijst – ‘t stommelt ‘t baaiert en ‘t brouwt en ‘t krijst – ‘t rieselt ‘t ruiselt ‘t raast en ‘t suist – ‘t brieselt ‘t bruiselt ‘t haast en ‘t huist – ‘t dwarrelt ‘t korrelt ‘t lekt en ‘t loopt – ‘t barrelt borrelt ‘t wekt en ‘t doopt – ‘t
‘murmelt ‘t zemelt ‘t kropt en ‘t kruipt – ‘t wurmelt ‘t wemelt ‘t dropt en ‘t druipt – ‘t levert ‘t huivert ‘t stormt en ‘t striemt – ‘t zevert ‘t zuivert ‘t vormt en ‘t kiemt – ‘t mietert ‘t dondert ‘t plonst en ‘t weent – ‘t gietert ‘t wondert ‘t sponst en ‘t speent – ‘t klatert ‘t nattert ‘t taalt en ‘t tuigt – ‘t watert ‘t zattert ‘t maalt en ‘t zuigt – ‘t mietert ‘t moddert ‘t welt en ‘t woelt – ‘t kliedert ‘t kloddert ‘t spelt en ‘t spoelt – ‘t kriebelt ‘t krabbelt ‘t grijnst en ‘t glanst – ‘t wiebelt ‘t babbelt ‘t dijnst en het danst – ‘t sprenkelt ‘t sprankelt ‘t tikt en ‘t tokt – ‘t drenkelt ‘t drankelt ‘t slikt en ‘t slokt – ‘t sprenkelt ‘t sprankelt ‘t klopt en ‘t klapt – ‘t klettert ‘t kladdert ‘t sopt en ‘t sapt – ‘t sijpelt ‘t sabbelt ‘t piest en ‘t plast – ‘t kwijbelt ‘t kwabbelt ‘t wiest en ‘t wast – ‘t rimpelt ‘t rompelt ‘t wet en ‘t waadt –
‘t dimpelt ‘t dompelt ‘t bet en ‘t baadt – ‘t klinkert ‘t klankert ‘t zingt en ‘t zangt – ‘t blinkert ‘t blankert ‘t drinkt en ‘t dankt – ‘t drinkt en ‘t dankt ‘t drinkt en ‘t dankt ‘t drinkt en ‘t dankt ”t drinkt en ‘t ….
een boom drinkt louter water en niets zo stevig staat zo klinkt klankt nimmer ver gaat er.

de duizenddichter.

gravatar

OOOOhhhh ! klank-dicht ! rithme- begin en binnen en buiten-rijm aliteratie… GUIDO GEZELLE. of …
Een onomatopee of klanknabootsing zijn dieren geluiden waarbij in een of meerdere woorden een geluid wordt nagedaan. De term ‘onomatopee’ zelf is afkomstig … VAN DE DUIZENDDICHTER 0-noem-het-open=onomatopee.

gravatar

Niemand is vies van aap-noot-mies.

‘t Er viel ‘ne keer een bladtjen op
het water
‘t Er lag ‘ne keer een bladtjen op
het water
En vloeien op het bladtje dei
dat water
En vloeien dei het bladtjen op
het water
En wentelen winkelwentelen
in ‘t water
Want ‘t bladtje was geworden lijk
het water
Zoo plooibaar en zoo vloeibaar als
het water
Zoo lijzig en zoo leutig als
het water
Zoo rap was ‘t en gezwindig als
het water
Zoo rompelend en zoo rimpelend
als water
Zoo lag ‘t gevallen bladtjen op
het water
En m’ ha’ gezeid het bladtjen ende
‘et water
‘t En was niet ‘t een een bladtje en ‘t an-
der water
Maar water was het bladtje en ‘t blad-
tje water
En ‘t viel ne keer een bladtjen op
het water
Als ‘t water liep het bladtje liep.
Als ‘t water
Bleef staan, het bladtje stond daar op
het water
En rees het water ‘t bladtje rees
en ‘t water
En daalde niet of ‘t bladtje daalde
en ‘t water
En dei niet of het bladtje dei’t
in ‘t water
Zoo viel der eens een bladtjen op
het water
En blauw was ‘t aan den Hemel end’
in ‘t water
En blauw en blank en groene blonk
het water
En ‘t bladtje loech en lachen dei
het water
Maar ‘t bladtje en wa’ geen bladtje neen
en ‘t water
En was nie’ meer als ‘t bladtjen ook
geen water
Mijn ziele was dat bladtjen: en
dat water?-
Het klinken van twee harpen wa’
dat water
En blinkend in de blauwte en in
dat water
Zoo lag ik in den Hemel van
dat water
Den blauwen blijden Hemel van
dat water!
En ‘t viel ne keer een bladtjen op
het water
En ‘t lag ne keer een bladtjen op
het water.
Guido gezelle. 1830 – 1899

gravatar

AAP NOOT MIES WIM ZUS JET TEUN VUUR GIJS LAM KEES BOK WEI DOES HOK DUIF SCHAAP. Zo zijn we ooit begonnen… doch het einde is zoek! En waarom? De Jeugd claimt de toekomst… schieten maar.

gravatar

De schrijftaal kan het nimmer winnen van de spraak, tot al ons leren en de vermaak.

OOTE

Oote oote oote
Boe
Oote oote
Oote oote oote boe
Oe oe
Oe oe oote oote oote
A
A a a
Oote a a a
Oote oe oe
Oe oe oe
Oe oe oe oe oe
Oe oe oe oe oe
Oe oe oe oe oe oe oe
Oe oe oe etc.
Oote oote oote
Eh eh euh
Euh euh etc.
Oote oote oote boe
etc.
etc. etc.
Hoe boe boe boe
Hoe boe boe boe
B boe
Boe oe oe
Oe oe (etc.)
Oe oe oe oe
etc.
Eh eh euh euh euh
Oo-eh oo-eh o-eh eh eh eh
Ah ach ah ach ach ah a a
Oh ohh ohh hh hhh (etc.)
Hhd d d
Hdd
D d d d da
D dda d dda da
D da d da d da d da d da da
da
Da da demband
Demband demband dembrand dembrandt
Dembrandt Dembrandt Dembrandt
Doe d doe d doe dda doe
Da do do do da do do do
Do do da do deu d
Do do do deu deu doe deu deu
Deu deu deu da dd deu
Deu deu deu deu

Kneu kneu kneu kneu ote kneu eur
Kneu kneu ote kneu eur
Kneu ote ote ote ote ote
Ote ote ote
Ote ote
Boe
Oote oote oote boe
Oote oote boe oote oote boe

Jan Hanlo (1912-1969)
In: ‘Roeping’, 28e jaargang, no. 3, jan-feb 1952