EU: nieuwe volgorde van het alfabet

'Met de reserve-N zorgen we voor meer stabiliteit en veiligheid'

Het Latijnse alfabet, zoals gebruikt in de meeste EU-lidstaten, gaat drastisch op de schop.  Per 1 januari 2011 zal de Europeaan zich een nieuwe lettervolgorde eigen moeten maken.  Na twintig jaar intensief fonologisch, etymologisch en sociologisch onderzoek presenteert de Europese Commissie volgende week het nieuwe systeem dat westerse talen efficiënter moet doen functioneren.

Volgens Leonard Orban, Roemeens Eurocommissaris voor Meertaligheid, was het vorige systeem verouderd. “Al sinds de Romeinen hebben we met hetzelfde alfabet gewerkt en dat heeft ook eeuwenlang goed gefunctioneerd. Het werd echter tijd voor iets nieuws. We merkten dat mensen telkens in dezelfde denkpatronen bleven hangen, doordat ze slechts één alfabet gewend waren. Door deze herziene versie introduceren we een nieuw elan in de westerse wereld.”

Het nieuwe alfabet wordt op 1 januari ingevoerd in alle 27 lidstaten van de Europese Unie, inclusief Griekenland. Platenzaken en bibliotheken krijgen een overgangsperiode van een half jaar, waarin ze al hun archieven kunnen hersorteren. Griekenland, dat al een afwijkend alfabet kent, krijgt 56 miljard Euro van het Europese noodfonds om de nodige kinderziektes het hoofd te kunnen bieden.

Het nieuwe alfabet zal er als volgt uitzien: W, N, B, O, I, Q, V, J, E, H, Z, D, P, U, G, Y, T, C, S, N, F, K, A, L, R, M. Belangrijkste vernieuwing is de letter N, die als enige twee keer voorkomt. Orban: “In deze tijd is het eigenlijk onverantwoord om slechts één enkel exemplaar van zo’n belangrijke letter in je alfabet te hebben. Met deze reserve-N zorgen we voor meer stabiliteit en veiligheid, ook binnen de taal.”  De extra N gaat ten koste van de X die na 1 januari niet zal terugkeren in het nieuwe alfabet. Volgens Orban is het verlies van de letter prima op te vangen door de K en de S.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Geachte Redaktie, meer dan driehonderd woorden. Doch wel het absolute taalwereldwonder van Berend Willem Hietbrink. In zijn Boek “Kwispelen met taal” Hietbrink/lagendijk 4e druk uitverkocht. Komt overeen met wat de Heer Frans Vermeulen voorgaande in deze discussie beoogt. Dat men op taal zou kunnen
rekenen in dien men de structuur der woorden Dialekt-diets na gaat. Al deze klinkeren waarvan het A.B.C slechts een slap aftreksel, eksakte niet een klinker meer of minder. Voor de goede orde; de letters C. Q. X. Y of ij voortaan weggelaten omdat zij al eeuwen lang bij onze kinderen en taalgeleerde verwarring stichtend zijn. tevens komt Hietbrink hiermede op 360 graden; den omtrek van de aarde en schaalverdeling der cirkels volgende. Alles komt terug indien het maar rond wezen zal. Het genootschap Onze taal en Mathijs van Boxstel in zijn Morosofisch boek, bezorgde ons mede de eerste afdruk van deze prent,die de wereld on omkeerbaar zal leren, de taalmeetkundige beginselen, zo als ook in de 16e eeuw door Simon Stevin van Bruggen aanvankelijk op schrift gesteld. Wie nu aandachtig beschouwd, het gegeven van den Heer Peter van Kleiweg, hier voorgaande gestelt “Diets is Baskisch” kan eenvoudig volgen; op aan klikken
http://www.islandnet.com/~edonon/dutch.htm hier; ook het Bendictijner Broederschap uit het klooster Egmond of waar dan ook vandaan? Zij “poogden” of althans probeerde een voorloper van Berend Willem Hietbrink te zoeken, door ook op schrift die alfabetische klank eenheden te vinden, daarin althans ook hun vermoedde; dat zo onze woorden ergens toch zo ontstaan. Het voor-noemde stuk: Dutch Orgine, terug gevonden door een geleerd Engels taalonderzoeker doet zelve niet anders dan het gevondenen publiceren. Inplaats zelf diepnadenkelijke er iets mee te doen, verder te zoeken naar het ontstaan van taal globaal en in evolueren de wereld een meerwaarde te geven zo als Berend Willem Hietbrink wel deed en kan blijven doen… Tweespraak van den Nederduytsch letterkunst en ook Cristiaan van Heulen komen in hun geschriften op het zelfde idee. Doch hierboven voor U speciaal vandaag vrijdag 15-7-2005. Het Fundamenteel dialekt-diets spraakstelsel dat nergens anders thuis hoort dan op den burelen van ” de Nederlantsche taalunie. Casper van Zandtwijk.

Reageer
gravatar

In Sittard wort er dit jaar het ” ON-LETTER-KUNDIG MUSEUM” geopend…Juist! onletterkundig omdat jullie het allemaal niet weten en men juist van fouten het
beste kan leren… En door het juist niet weten… wort in den handel altijt al het meeste geld verdient. Zo maken de regeeringen als maar regels… in de hoop dat de mens het niet weet… en door overtredingen te beboeten… de staatskas het snelste gevuld. Inlichtingen: [email protected]. Dus! voorspoedig 2015.

gravatar

En dit is dan het wereld alfabet uit het verleden en in herstel voor de zeer nabije toekomst…. 360 klanktekens.
” FUNDAMENTEEL DIALEKT/DIETS/SPRAAKSTELSEL=360 GRADEN ”
aap-op-eep-up-oep-uup-eip-ip-iep-oup-uip-ap-eup-ep-oop
baa-bo-bee-bu-boe-buu-bei-bi-bie-bou-bui-ba-beu-be-boo
aat-ot-eet-ut-oet-uut-eit-it-iet-out-uit-at-eut-et-oot
daa-do-dee-du-doe-duu-dei-di-die-dou-dui-da-deu-de-doo
aaf-of-eef-uf-oef-uuf-eif-if-ief-ouf-uif-af-euf-ef-oof
vaa-vo-vee-vu-voe-vuu-vei-vi-vie-vou-vui-va-veu-ve-voo
aas-os-ees-us-oes-uus-eis-is-ies-ous-uis-as-eus-es-oos
zaa-zo-zee-zu-zoe-zuu-zei-zi-zie-zou-zui-za-zeu-ze-zoo
aar-or-eer-ur-oer-uur-eir-ir-ier-our-uir-ar-eur-er-oor
raa-ro-ree-ru-roe-ruu-rei-ri-rie-rou-rui-ra-reu-re-roo
aag-og-eeg-ug-oeg-uug-eig-ig-ieg-oug-uig-ag-eug-eg-oog
gaa-go-gee-gu-goe-guu-gei-gi-gie-gou-gui-ga-geu-ge-goo
aaj-oj-eej-uj-oej-uuj-eij-ij-iej-ouj-uij-aj-euj-ej-ooj
jaa-jo-jee-ju-joe-juu-jei-ji-jie-jou-jui-ja-jeu-je-joo
aak-ok-eek-uk-oek-uuk-eik-ik-iek-ouk-uik-ak-euk-ek-ook
kaa-ko-kee-ku-koe-kuu-kei-ki-kie-kou-kui-ka-keu-ke-koo
aal-ol-eel-ul-oel-uul-eil-il-iel-oul-uil-al-eul-el-ool
laa-lo-lee-lu-loe-luu-lei-li-lie-lou-lui-la-leu-le-loo
aam-om-eem-um-oem-uum-eim im-iem-oum-uim-am-eum-em-oom
maa-mo-mee-mu-moe-muu-mei-mi-mie-mou-mui-ma-meu-me-moo
aan-on-een-un-oen-uun-ein-in-ien-oun-uin-an-eun-en-oon
naa-no-nee-nu-noe-nuu-nei-ni-nie-nou-nui-na-neu-ne-noo
waa-wo-wee-wu-woe-wuu-wei-wi-wie-wou-wui-wa-weu-we-woo
Haa-ho-hee-hu-hoe-huu-hei-hi-hie-hou-hui-ha-heu-he-hoo
haan-volk-heet-brug-boer-guus-reis-slim-riem-koud-huis-staf-leuk-held-roos…. deze soort van “aap-noot-mies” klanken willekeurig gekozen maar in exacte uitspraak-schrijftaal te volgen. Zoedoende bekomt men….in de mathematiek berekend…
DE BABBEL-IOONSE-SPRAAK ONTWARRING. B.W.HIETBRINK 1983. en…. sluit aan bij het Hiettieten spijkerschrift.

Reageer
gravatar

Zojuist bericht gekregen van de Universiteit van Leiden, vakgroep Oude Talen. Het Oud-Assyrisch zal vanaf heden niet meer in spijkerschrift worden weergegeven. De Oude Grieken wisten al dat je niet zonder de gamma kunt… en nu heeft een bekende bouwmarkt (ik noem geen namen) aangeboden om bovengenoemde spijkers te vervangen door boutjes en moertjes. Dat maakt het ook veel makkelijker om al die oude teksten te herschrijven.

Reageer
gravatar

Het is toch waarachtig en waarempel waanzinnig wonderbaarlijk dat de nieuwe woordenboeken in de toekomst de nederlandse sociale verzekering, de W.W. bovenaan zet, en dat in een tijd van bezuinigingen…

Reageer
gravatar

@Kim 161: zo erg is dat niet hoor: die helft was toch al van weinig op de hoogte. Dus maakt het ook niet uit waarvan ze niet op de hoogte zijn.
Toch?

Reageer
gravatar

ik lees al die slimme berichten hier van zoveel slimme mensen!
dus graag wil ik van jullie antwoord,

wanneer moeten we dan de eerste n gebruiken en wanneer de 2de? en hoe maken we dat verschil?

ligt t aan mij of is dit gewoon tijdverdrijf en een beetje te overhaast?

verandering tuurlijk, maar je kun niet van heel NL verwachten dat ze even een nieuw abn leren, ouderen krijgen t misschien niet eens opgebracht en kinderen weten dalijk niet eens waar de oudere generatie t over heeft met hun abc,

en speelgoed met abc liedjes worden die ook vanaf heden aangepast?

door deze drastische verandering zit ik toch wel met een hoop vragen, voor zoveel dingen vragen ze ons om te stemmen en nu word t maar even mede gedeeld, en ik denk, weet bijna zeker dat meer dan de helft van nl inwoners er niet van op de hoogte is….

Reageer
gravatar

@marktplaats: Hoe barbecue geschreven wordt, weet ik ook wel. Maar omdat de ‘q’ gelukkig nog in het alfabet voorkomt, blijft het voor veel mensen mogelijk barbeque te schrijven.

Reageer
gravatar

Het moet toch niet gekker worden. een nieuw alfabet omdat wij in een zelfde denkpatroon blijven hangen???? HUH??
En dan ook nog eens 56 miljard euro voor de kinderziektes die het in griekenland met zich mee brengt?
En wie bepaalt dit allemaal dan wel niet???
ONGEHOORD ABSURD!!!!!!!!

Reageer
gravatar

@Chantal: Dat komt nog: niet alleen het alfabet maar óók de cijfervolgorde is aan Europese herziening onderhevig in 2011 (of hoe je het dan ook moet gaan schrijven)

Reageer
gravatar

Chantal,

Elke dag kan grapjesdag zijn. Neem mij nou. Ik begin ‘s morgens voor de lol met een grap, ‘s middags bak ik ze voor de aardigheid en ‘s avonds kan het helemaal niet meer stuk voor de gezelligheid.

Reageer
gravatar

@ Atilla (22) Het is misschien een beetje mosterd na de maaltijd, maar barbecue schrijf je met een c en niet met een q. Hoewel ik eerlijk gezegd liever knoflooksaus op mijn gegrilde kippenboutje heb dan mosterd.

Die tweede n ben ik niet blij mee. Ik zou juist voor willen stellen de n helemaal te verwijderen. Dan zijn we tenminste van die tussen ennen af. Het smaakt nog steeds raar hoor, een kippenboutje met tussen n.

KsKsKs-jes,
Marktplaats

Reageer
gravatar

Keer op keer blijkt dat de Speld nieuws heeft dat elders doodgezwegen wordt. En nog blijven er mensen die denken dat de redactie hier maar een beetje uit haar nek kletst. Sommige mensen blijven kennelijk hardnekkig de waarheid ontkennen.
En van een overheid of van grote bedrijven of instellingen kan ik me dat nog wel voorstellen: er staan grote belangen op het spel. Want reken maar dat er veel verdiend gaat worden aan de omschakeling, door iemand. Maar juist de mensen die daarvoor uiteindelijk zullen opdraaien – ja, jij en ik dus, als belastingbetalers – zouden toch moeten beseffen dat ze groot belang hebben bij openheid.

Reageer
gravatar

@151 JC. Hoe komt het dat jij mijn initialen gebruikt ?
Ik zou je moeten aanklagen voor diefstal ! Maar ik ben een goedmoedig mens en zal je je zonden vergeven.
Dus jij gelooft werkelijk alleen het nieuws dat op grote sites en tv-zenders verschijnt ? Dan vraag ik mij af wie er hier goedgelovig is.

Reageer
gravatar

Grappige is dat dit al op andere sites heeft gestaan en toen als grap was ontmaskerd. En dat het hier dan nog zo serieus wordt gepresenteerd en mensen er zo op in gaan. Komop denk eens na als dit waar zou zijn zouden ze ten eerste nooit het doen in zo korte tijd aangezien alle boeken enz enz moeten worden vervangen. De kostenpost die erbij komt kijken is in deze tijd al helemaal niet gewenst en hierdoor zou iedereen er ook flink tegen protesteren.

Verder moet het iedereen toch wel opvallen dat het nergens op de grote sites , tv zenders enz enz te lezen zien of horen is.

Overduidelijk 1 grote grap en jammer dat de redactie er dan ook zo serieus op in gaat!

Reageer
gravatar

‘Griekenland …krijgt 56 miljard Euro van het Europese noodfonds…”
Volgens mij gaat het hierom; en om dit voor mekaar te krijgen moest een orginele ekscuus / manier gevonden worden.
De Babylon (chaos) is bijna compleet.
Blijf kalm; wacht af; het word spannnnender (lees erger)

(een Roemeen)

Reageer
gravatar

Ik vind het echt bloed interesant! Ten eerste gaat de kroonprins van Nederland dan Willem Aleksander heten.
O en nog veel leuker voor in de wiskunde. Voorheen was de som altijd X x Y maar dat wordt dan nu KS x Y! Echt heeeeeeeeel handig, wordt echt een hit. Ook zo handig dat we tegenwoordig twee maal de N hebben. Weet je niet hoe handig want ja, straks als je dus bijvoorbeeld in een archief kijkt moet je dus bij twee N’en zoeken. Dat ik het niet heb bedacht! Ja we gaan er echt op vooruit. Ik denk dat in het jaar 4022 weer een nieuw alfabet komt! Volgens mij wordt het dan zoiets als dit: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z KS S K V B N M.
Kijk want de C wordt dan ook overbodig want je spreekt geen C uit, je spreek alleen een S of een K uit. Beter idee waarom hebben wie niet alleen nog maar de S en de K in ons alfabet, lost zoveel problemen op!

Reageer
gravatar

@kees22,
in de PDP-11 wereld gebruikt men al sinds het ontstaan het 8-tallig stelsel (1972). Dus dat is niet moelijk omschakelen.

Waar ik me meer zorgen over maak, is de naam van deze verzameling letters. Alfabet (naar Alpha=A, de eerste letter van het griekse alfabet genoemd. Maar het begint met een W, waar ik natuurlijk geen bezwaar tegen heb. Er is geen W bij de grieken.
Walfabet is ook nix wat my betreft.
Oh, en konden ze niet kiezen tussen D of T? is dad probleem ook de wereld uit…

Reageer
gravatar

Beetje jammer dat ik naast een nieuw paspoort, rijbewijs en eigenlijk alles waar mijn naam op staat, nu ook een ander emailadres moet gaan aanmaken… mijn oude had ik al zo lang en ik was er eigenlijk een beetje aan gehecht… Ik ga denk ik maar lobbyen om de E en U volgend jaar uit het alphabet te laten halen!

Reageer
gravatar

#dp;st 30 fsnk jrm eh… Solar 29, dank je voor deze tip/

Reageer
gravatar

Kunnen we niet beter wachten tot de ‘Nederlandse Taal’ geheel zonder klinkers is? Want het internet/sms verkeer is al heel duidelijk aan het inkorten.

Reageer
gravatar

Ik had gedacht dat er wel een paar eën extra in zouden zitten. Dat is toch de meest gebruikte letter? Die verslijt het snelst, dus.

Reageer
gravatar

Onze Taal heeft vandaag in haar e-taaltijdschrift een verwijzing geplaatst naar ons onvolprezen e-nieuwsblad voor intellectuelen of eenieder die dat wil, kan, moet of zal worden. Dat veroorzaakt een stortvloed aan bezoekers die nog in 1 aprilgrappen (groene boekje) of 1-aprilgrappen (witte boekje) geloven.

Reageer
gravatar

@Demins: Ach, als het geloof in Octopus Paul, Schepper van diepzee en hoogland, eenmaal tentakel aan de grond krijgt, gaan we over op het achttallig stelsel.
Dus ik zou de moeite niet nemen om als tussenstap een twaalftallig stelsel in te voeren.

Reageer
gravatar

Karin,

Het is niet netjes om Arie na te praten.

Overigens gaf een redactielid (van een tot nog toe onbekend concurrerend blad) al om 14 uur 19 op plaats 115 antwoord.

Reageer
gravatar

Aan Margootje, nr 9 en maarten, nr. 25: zouden toch de Arabieren hierachter zitten, of tenminste de Moslems, of tenminste El Qaida? Dat zou wel slim zijn. Of tenminste juist niet, want dan had Sarrazin (Duitsland) geen gelijk. Of eigenlijk dan juist wel. Nou ja, laat maar.

Reageer
gravatar

Tegelijk met de invoering van het nieuwe alfabet wordt in Groot Brittannië een proef genomen met rechts rijden. Dit gaat alleen gelden voor vrachtwagens. Als dit een succes is, wordt de maatregel ook ingevoerd voor het overige verkeer.

Reageer
gravatar

@Demins Geen slim idee. Besef je wel dat dit een onmiddellijke inflatie met zich mee brengt ? Wat eerst nog 100 Euro waard was, is dan nog maar 84 Euro waard. En sterker nog: voor hogere bedragen neemt de inflatie toe. Immers, 200 Euro wordt dan geschreven als 148 Euro.
… Verrek, vanuit socialistisch oogpunt eigenlijk toch wel een heel goed plan. De rijken worden namelijk zwaarder getroffen dan de armen. Ik ga dit direct voorleggen aan mijn achterban.

Reageer
gravatar

Kunnen we dan ook gelijk overstappen op het ‘twaalftallig stelsel’?
Met twee extra cijfers zijn we spekkoper: twaalf heeft veel meer delers dan 10!
Gewoon doen!

Reageer
gravatar

@Haes,

Dat mag wel als je ’15 wil (dus ’13+2) maar 2013 is geen priemgetal (ondanks de geruchten die daarover te ronden doen), 2013 schrijf je, nieuwe stijl, als 2011+2. Het is nu overigens 2011-1 of ’11-1, dat is toch wel het opschrijven waard, me dunkt

Reageer
gravatar

Inmiddels is mij een interne memo van de EU onder ogen gekomen waarbij het totale getallen stelsel op de schop gaat. Waar wij nu een tientallig stelsel hebben, gaan wij toe naar een stelsel gebaseerd op priem getallen (en het cijfer 1), dit om druk cijfers te besparen.

In plaats van het huidige 4 wordt er simpel weg 3+1 of 5-1 geschreven. de voorgestelde conventie is om eerst het dichtstbijzijnde priemgetal te nemen en vervolgens priemgetallen er bij op te tellen of af te trekken. Echter er zijn ook stemmen die opgaan voor het toestaan van delen en vermenigvuldigen, maar dit wordt met name door de Italianen en Spanjaarden geblokkeerd. De invoer staat gepland voor ergens in 2015 (of beter gezegd 2017-2)

Mijn, anonieme, bron wist ook te melden dat de seizoenen op de schop gaan, zodat het lente-herfst-zomer-winter wordt. Hierdoor is goed en slecht weer eerlijker verdeeld over het jaar. Maar er schijnt nog gestudeerd te worden op de implicaties voor landbouw (de Spinazie Winterreuzen wordt in de herfst gezaaid, moet dit straks in de zomer?)

Reageer
gravatar

@ Willy van 71:

Dat er op de honderden miljoenen Europeanen er 144 zijn die niet de moeite willen nemen dit nieuwe alfabet te leren, lijkt me geen reden zo’n goed idee niet in te voeren.

Of het dan behoorlijke mensen zijn of niet, staat er wat mij betreft los van.

Reageer
gravatar

Iemand op 106,

We kunnen helaas het oude alfabet niet meer reviseren. Daarvoor is het te veel gebruikt, waardoor het tot de naad toe is versleten.

De Europese Commissie kon natuurlijk wel een kopie laten maken, uiteraard na Europese aanbesteding aan mijn bedrijf. Maar Leonard Orban, Roemeens Eurocommissaris voor Meertaligheid, was van mening dat ook het systeem niet meer in het huidige tijdsbeeld past. Maar ook het feit, dat de N het werk niet meer alleen af kon, speelde een belangrijke rol. (Kijkt u maar eens naar uw eigen toetsenbord.) De X wist de toets der tijd niet meer te overleven. En iedereen was aan een nieuwe, meer verrassende en avontuurlijkere volgorde toe.

Vandaar dat een drastische en dramatische stap moest worden gezet naar gehele vernieuwing. Die taak hebben de taalkundige mr. Paulien, een lid van de Europese Taalunie en ik ijverig en creatief gekweten.

Reageer
gravatar

Het lijkt mij op zijn plaats dat er ook tekens als graancirkels in ons alfabet terecht komen.
We moeten niet dom doen maar ons aansluiten.

Reageer
gravatar

Doe mij maar het oude alfabet!
Je hebt toen je klein was al het gewone alfabet geleerd, en nu ben je verder in je leven. Waarom zou je dan in hemels naam een nieuw alfabet verzinnen? Ik vind het echt onzin! Okal zou dit ingevoerd worden, en zou ik zo moeten leren enzo… dan doe ik dat niet! Laat het maar bij het oude, dat is voor mij goed genoeg.
Wie komt er nou weer op zo’n raar idee dat er twee N’nen in moeten en geen X? Vreselijk veel woorden zouden dan aangepast moeten worden! Dat kost toch ook je hele leven, zoveel worden, zo weinig letters.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z . Die volgorde ken ik nu sinds ik klein was, en zo blijft het!
Ik ga niet voor een dom idee effe lekker een nieuw alfabet uit mijn hoofd leren! Waardeloos!

Reageer
gravatar

Als mensen iets bedenken hoeft het toch niet direct ingevoerd te worden; kom op dit kan een schisma veroorzaken binnen de katholieke kerk – de heilige Gregorius van Nyssa heeft het alfabet ingesteld dus nu krijg je de één is voor de ander is tegen.

Reageer
gravatar

Niet te geloven hoe naief mensen kunnen zijn, zelfs als er wordt gepraat over 2 dezelfde letters in 1 alphabet!!!!!
Wakker worden mensen!!!

Reageer
gravatar

@Angie. Stom zeg, dan zijn ze gewoon vergeten dit besluit in hun lijst op te nemen. Ik heb ze meteen gemaild om ervoor te zorgen deze omissie te lenigen.

Reageer
gravatar

Kijk even hiernaar, hier staan alle berichten van de Europese Comissie. Er staat natuurlijk niets tussen over een nieuwe volgorde van het alfabet. 🙂

Reageer
gravatar

Heeft men van overheidswege wel gedacht aan de nummerborden van auto’s? Daarop staan in vrijwel alle EU-landen ook letters. Het wordt toch een grote chaos als die zomaar in een andere volgorde staan? Wel handig natuurlijk bij flitspalen, hahaha.

Reageer
gravatar

Paulus Ben Laden, amateurterrorist Ik heb ze net als insurance.aes256 op mijn computer staan. Elke dag kijk ik of er een een letter mis. Ja ben niet bang om het openbaar te maken.

Reageer
gravatar

Dat gaat mij niet ver genoeg. We moeten af van dat primitieve alfabet en overstappen op Japanse karakters. Puur het leren daarvan zal al een stimulans vormen voor de ontwikkeling van het jeugdige brein.

Reageer
gravatar

Met al het anti-Europa sentiment is dit super geslaagde satire.

Tot aan het verhaaltje van de ‘N’ dacht ik, mmm, onzin maar wie weet. Aangestoken door de twijfel die iedereen verspreid over Europa, raak ik zelf geïnfecteerd.

Mooie wake-up call. Bedankt!

Reageer
gravatar

@Alexandern. Vann dien driewielersn snapn ikn weln eenn snarsn, maar watn isn inn godsnaamn eenn “linkern kann” vann den wegn?

Reageer
gravatar

Alsn den Nn zonn belangrijken lettern wordtn, dann zoun ikn dezen lettern voorn den toekstn achtern iedern woordn willenn plakkenn. Jen kuntn nietn voorzichtign genoegn zijnn.

inn Englishn andn othern languagesn itn willn ben then samen offn coursen.

Reageer
gravatar

Citaat: ”Orban:In deze tijd is het eigenlijk onverantwoord om slechts één enkel exemplaar van zo’n belangrijke letter in je alfabet te hebben. Met deze reserve-N zorgen we voor meer stabiliteit en veiligheid, ook binnen de taal.” (regel 27-29)

Man, je bent gek!. wat moet je nou met een dubbele N. N blijft gewoon N! voor het typbord maakt het geen flikker uit. Je zet gewoon de N waar de G zit, en je verplaatst het blindenstreepje aan de rechterkant een stapje naar links. Dan heb je het centrale punt N.

Aan de andere kant ben ik wel voor het schrappen van de X. Zijn we eindelijk verlost van dat eeuwigdurende X-factor, en hun onbekwame, zelfingenomen juryleden.

Reageer
gravatar

Ik pleit voor een verdere uitbreiding op de lijst, omdat we straks niet meer uit onze cocon hoeven te komen en we dus feitelijk geen real life interactie meer aangaan moeten we digitaal net zo kunnen communiceren, een uitbreiding op dit verhaal met standaar smileys hoort hier zeker in thuis….

of een amendement waarin de EU voorschrijft hoe we smileys moeten gebruiken op straffe van een fikse boete!

Reageer
gravatar

Dan vind ik dat ‘ch’ moet worden vervangen voor ‘g’ en in het engels voor een ‘c’

waarom niet gewoon sgrijven naar hoe het gezegd wordt…

Denken ze nou echt dat de mensen, die niet meer werken en met pensioen zijn, de moeite gaan nemen dit opnieuw te leren en dat is een behoorlijk gros in Europa.

Ik zit met smart op de nieuwe bijbel te wachten… :’)

Het is ronduit belaggelijk

Reageer
gravatar

De Online hackers beweging “delerium deo domino” overweegt een DDos aanval op de systemen van de europese commisie. “De voor onze uitermate belangrijke D degraderen naar de 12e plaats, is voor ons not done” aldus de woordvoerder André Toodt, beter bekend als @sdEdonDder

Reageer
gravatar

@De Preventiecoach #62: Jaren geleden las ik al eens een rapport over de Pluterdag. Dat bleek een extra dag te zijn voor de rijken, ter uitbreiding van het weekend.
Ik heb er later nooit meer iets over gehoord en de media zwegen het ook al dood.

Wacht even, er wordt op mijn deur gebonsd…..

Reageer
gravatar

Ik ben persoonlijk voor veilige stabiliteit in het alfabet. Laten we daarom de letters die een wankel draagvlak hebben afschaffen of van een extra steun voorzien. Ik denk dan aan de letters f, i, j, l, r, t en v.

Reageer
gravatar

Ik dacht in dit kader ook aan een andere volgorde voor cijfers. Suggestie daarvoor: 4-7-2-9-6-3-5-4-1-8-0. Het cijfer 4 komt 2x voor in verband met stabiliteit en dergelijke…..

Reageer
gravatar

20 jaar hier over zitten dubbe wat heeft dat niet gekost .
men duwd ons de engelse taal al door de strot terwijl die zeikers verrekken het metrische maat voering aan te nemen
hier uit blijkt wederom dat de EU politiek een halt toe geroepen moet worden

Reageer
gravatar

Ha, dat zullen we nog wel eens zien! De n-lobbyisten hebben dan wel een slag gewonnen, maar niet de oorlog!

Kortgeleden lekte uit dat deze geniepige ratten al 14 maanden onafgebroken bezig zijn om de taalunie hun vunzige wil op te leggen, en met het verschijnen van dit nieuws lijkt hun missie geslaagd. Maar laat ik dan de eerste zijn om gitzwart roet te gooien in hun spreekwoordelijke eten (wat mij betreft trouwens gelijk hun galgenmaal)!

Op initiatief van de L-Loyalisten, een vereniging die zich inzet voor de mooiste en belangrijkste aller letters: de L van Liefde en Leven, en Aktiekomitee ‘Oh W!’ is de tegenaanval ingezet. En die aanval zal hard en meedogenloos zijn! Al binnen 24 uur stond onze teller op 103 sympathisanten, onder wie ook enkele serieus hoge meneren van heel belangrijke bedrijven (zoals Akse, Kseroks, Neksksus, en Meksks). Daarnaast hebben wij ons volledige telefoonteam, bestaande uit mijn lieve (weer zo’n prachtig L-woord!) vrouw Joke, opdracht gegeven om IEDERE Nederlander met een x in zijn naam op te bellen om te vragen om onze handttekeningenactie te steunen. En om 25 euro over te maken op onze actierekening, want u zult begrijpen dat dit allemaal klauwen met geld kost…

Reageer
gravatar

Tijd voor iets nieuws? waarom moet er altijd iets veranderd worden omdat ze iets nieuws willen? je kunt het toch gewoon laten zoals het is.

Reageer
gravatar

Pah, ik denk al jaren in Unicode, en doe mijn hoofdrekenen hexadecimaal, Kom maar op met je reserve ‘N’, alhoewel sex met een ‘ex’ altijd beter klinkt, zal ik het in het vervolg met ‘K’s en ‘S’en doen, Goudse of Maasdam?

Reageer
gravatar

He lekker goede start zo met dat alphabet.
Het volgende plan is er nu ook bijna door nl de weekindeling gaat veranderen ivm de werkdruk. Er komen meer weekenden in de maand. Er komt een 8-dagige week. Her weekend wordt uitgebreid met 1 dag nl de N-dag. Waarop je Niets hoeft te doen, gewoon een Nutteloos, neutraal, nondag. Preventie dus, de werkdruk en stress is daarmee straks ook verleden tyd. Trouwens de extra letter uit t alphabetis hier dus weer voor bedoeld. Er wordt nog nagedacht over de benamingen van de dagen. Iemand een voorstel? Groet De PreventieCoach

Reageer
gravatar

Beste Elroy, wil je zo vriendelijk zijn deze site te mijden? De Nieuwe Wereldorde, daar kun je wel op googlen, maar vatten zul je het niet.

Reageer
gravatar

Wie ‘w’ zegt moet ook ‘n’ zeggen, dan uiteindelijk nog eens ‘n’ zeggen en eindigen met ‘l’, ‘r’ en ‘m’. Ja dat klinkt goed, maar slik ik voortaan KSTC of EKSTC?

Reageer
gravatar

nog even en dan spreken we met zijn allen swahili!!
is wel zo makkelijk.. maar ik vind dit nou niet echt geloofwaardig hoor.. een extra N hahaha

leuk bdacht maar niet realistisch:P

als je een onzin verhaal maakt maak het dan nog geloofwaardig.. anders kenne we net zo goed zeggen dat over een paar jaar het alfabet bestaat uit N-N-N-N-N-N-N-N-O-O-E-B… haha de e en a en u en i zijn belangrijker dan de N dus..:P

Reageer
gravatar

shit, van europa moet iedereen verworden tot een brabbelend ruraal incestueus achtergebleven persoon in lompen als in les miserables als een roemeen of bulgaar, en men begint eerst met het alfabet.

Reageer
gravatar

De Q zou trouwens goed vervangen kunnen worden door CU, en de C op zijn buurt weer door de K of S, afhankelijk van de klank. Feitelijk vervang je dan ook de Q door KU;

Dus in de zomer wordt er geBBKUed en het wordt ‘Kuuid pro kuuo!’

Reageer
gravatar

Dat ik dit op mijn oude dag nog mag meemaken, ik heb me er tijdens mijn tijd in Den Haag nog flink tegenaan bemoeid. Zeker, dit is een internationale kwestie – wat mij betreft hebben we meer van deze voorbeelden nodig om aan de burger te tonen dat “Europa” werkt. Machtig mooi, machtig mooi.

Reageer
gravatar

Ik lees n paar x dat de q er niet in staat…ff checken zesde letter van links, tis ff moeilijk in HOOFDLETTERS > Q
Wat betreft die X wordt KS blijft in sommige situatie hetzelfde resultaat houden….
Ach er volgt vast wel een of andere cursus… herintrede voor toetsenbord gebruikers… als het maar geld oplevert

Reageer
gravatar

Dat wordt nog zoeken naar een x-otische host voor m’n weblog.

Ik voorzie ook problemen met het omnummeren van al die Romeinse getallen in de Spaanse datumvoering. Gaan we voor hen meteen maar October, November en December afschaffen?

En ik wil de Nederlandse ij terug. Na DOS is die rond 1995 in het verdomhoekje geraakt en tikken mensen een i en een j. (leuk voor Dijon maar niet goed voor de sorteerplek van ijsmuts.) Terwijl ie gewoon naast de l hoort op het toetsenbord. Nederland komt weer slecht op voor haar cultuur-historische waarden en normes.

Reageer
gravatar

Het lijkt mij doelmatiger om de lettervolgorde aan te passen aan het toetsenbord. Dus: QWERTYUIOPASDFGHJKLZNCVBNM

Dat is ook makkelijk voor half-anquiweten en voor typecursussen.

p.s.
De functietoetsen, die nog maar zelden worden gebruikt, kunnen worden ingezet voor twaalf exotische letters.

Reageer
gravatar

Dit is natuurlijk weer politieke window dressing om te laten zien dat de EU slagkracht heeft. Nou die heeft ze niet want wie maalt er nu nog om het alfabet dan wel omeganubet. Iets op volgorde zetten is onzin, met tagging kan je je informatie veel beter ontsluiten (dus digitaliseren die bibliotheken).

Het ware probleem in de EU is de harmonisatie van toetsenborden! Daar moeten ze iets aan doen. Net als de Euro en de telefoonladers, alle toetsenborden worden gestandaardiseerd. Dat levert miljoenen op! Al was het alleen maar omdat ik niet meer mijn eigen qwerty toetsenbord mee hoef te sjouwen op vakantie. Weg met Azerty, vive le Qwerty!

Reageer
gravatar

Hm, typisch Brussels compromis.
Als ze echt ballen hadden gehad, dan zouden ze de M meerdere keren laten terugkeren: een driepoot staat immers altijd stabiel!

Hoe grijpt zoiets in in het onderwijs? Is daar al over gedacht? Je hebt nu Alfa en Beta studies; dat moet dan anders toch?

Reageer
gravatar

Omdat er 27 lidstaten zijn, stel ik voor om het WNB (door sommigen nog steeds hardnekkig als “alfabet” aangeduid) jaarlijks op de schop te gooien.
Stilstand is achteruitgang.
Daarvoor dient er overigens wel een schrikkelletter te worden ingevoerd. Ik dacht zelf aan de letter █, die helaas door Internet Explorer en Mozilla Firefox nog niet wordt ondersteund.

Reageer
gravatar

Even uitleggen waarom ik voor (het nieuwe alfabet) ben. Ik had altijd enorm veel moeite om mijn naam in te tikken. Begin maar eens op een vreemd toetsenbord naar die achterhaalde letters te zoeken. Maar ik vervang vanaf 1 januari (en nu ook even, in avant-preminre), al die vreemde tekens door de tweede n (niet de eerste n). Mooi he? Bjnrn Waldegnrd

Reageer
gravatar

Er gebeuren hier zulke mysterieuze zaken, dat ik ze wel publiekelijk aan de kaak moet stellen. Het gaat hier om de zaak Q. Daarin is een letter verdwenen, die plotseling op een onverwachte plaats weer opdook. Het is niet onwaarschijnlijk dat de tweeling N er bij betrokken is. Wellicht in opdracht van de ondergedoken X.

U kunt er van verzekerd zijn, dat ik persoonlijk de zaak goed in de gaten zal houden. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik niet aarzelen om ze u direct beschikbaar te stellen.

Reageer
gravatar

Ik bespeur weer eens een gebrek aan doortastendheid. Waarom vervangen we niet, voor échte stabiliteit en veiligheid, alle letters door de letter ‘N’ ?

Reageer
gravatar

Dit nieuwe alfabet is echt een WNB-tje!

Vindt het wel jammer dat de commissie heeft besloten om de H in het midden te laten staan. Na jaren lang zonder klagen in de middenmoot te hebben rondgezworven zou het toch wel op z´n plaats zijn dat ik en mijn naamgenoten eindelijk eens voorin het telefoonboek zouden staan.

Reageer
gravatar

Ach, Margootje (# 9) wat dondert het eigenlijk, bij gelijkblijvende omstandigheden (ceteris paribus) krijgen we over een paar jaar toch het Arabische Alva(annex spijker)bed, dat men van rechts naar links schrijft, met aansluitend verplichte omscholing van alle rechtsschrijvers tot linkshandigen. De rechterhand zal dan preventief worden afgehakt ingevolge Sha’aria voorschriften voor ongelovigen. Zodat de linkerhanden niet langer meer hoeven te weten wat een afwezige rechter doet. Overigens, het Arabisch kent ook de Q klank; zoals in Al Qaeda bijvoorbeeld.

Reageer
gravatar

De Heer Orban kan niet genoeg geprezen worden voor zijn doortastendheid. Mag ik langs deze weg bij hem aandringen om ook de cijferrij te updaten? Het lijkt me efficiënter om de pare en de onpare cijfers te groeperen, met de nul als scheiding: 2, 4, 6, 8, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 10, 11, 13, 15 enzovoort.

Reageer
gravatar

gnlk zn R mr dn gnog lttrs. Z hddn r btr n pk gschrpt. Wr hbbn w l d lttrs vr nodg ?

En bodylanguage is dan weer niet geïntegreerd in de nieuwe spelling. ;-))))

Reageer
gravatar

In Nederland vallen er inderdaad een (of mogelijk, zoals mijn voornaam genoot opmerkt, 2) letter(s) weg.

ECHTER in vele andere talen is de omslag veel groter, in het Tsjechisch komt bijvoorbeeld de letter Ch als aparte letter in het, huidige, alfabet voor (gesorteerd tussen de H en I). In Scandinavische landen zijn letters als Å aparte letters (in Denemarken en Noorwegen is het de 29ste letter van het huidige analfabeet).

Kortom dit is duidelijk door de oude kern (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland) bekokstooft om andere landen dwars te zitten, een soort glazen planton te creëren, als je wilt. Hoe kan iemand met een naam als Bjørn Waldegård ooit nog een hoge functie binnen de EU bekleden als zijn naam feitelijk niet meer bestaat (de letters komen niet voor in het nieuw alfabet en zullen dus ook niet in te voeren zijn in software gemaakt voor dit nieuwe alfabet).

een grof schandaal, ik ga demonstreren om het nieuw alfabet uit te breiden zodat alle europese namen er mee gespeld kunnen worden!!

Strøm til mærkelige tegn!!!!

Reageer
gravatar

De Q is door de EU alsnog toegoevoegd na een laatste stemronde.

Reageer
gravatar

Doe ik zo mijn best, maar mijn reactie (rrm yrldy om jry morier s;gsnryj. lp,y mory fppt) komt niet door

Reageer
gravatar

foy bomf ol fid rrm jrr; omoyosyorg. fsy msbp;homh brtformf/ zol ppj fsy er rt dmr; ssm hrermf tslrm@

Reageer
gravatar

Wel frappant dat het nieuwe alfabet in plaats van een N (of X, of hoe je het ook wilt noemen) aantal letters nu precies N-1 (of X-1) letters kent, terwijl juist de X en N bijzondere letters blijken te zijn in de omwisselingsprocedure. Dit wijst op codering, met als doel manipulatie en hersenspoeling. Ook het feit dat maar 1 letter vervangen is, wekt sterke argwaan. Immers, de Romeinen schreven de 1 als I. Ik kom tot de conclusie dat er wat anders aan de hand is dan de commissie ons doet geloven, namelijk NIX (ondersteund door het feit dat X vervangen mag worden door KS).

Reageer
gravatar

ja ik zie het nu ook dat de q er niet bij is dan is mijn qwertytoetsenbord nu dus helemaal waardeloos dat de interpunctie het al niet meer deed was nog tot daar aan toe

Reageer
gravatar

Ik heb mijn vergrootglas er even bijgehaald omdat m’n binaire leesbril een foutmelding doorgaf: in de opsomming van het nieuwe alfabet in het redactionele artikel ontbreekt ook de Q, kijk zelf maar. Dat heeft ruineuze gevolgen voor James Bond en voor Scrabble, naast hetgeen Haes daarover al naar voren bracht. Die te duur betaalde sufkont van een Leonard Onan (o.i.d.) heeft zijn huiswerk niet gedaan, maar toch: Quid pro quo! Liggen jullie hier nu allemaal te maffen, of hoe zit dat?

Reageer
gravatar

Gelukkig hebben ze de normale letters aangehouden. Die nieuwe volgorde is snel aan te leren, ook voor ouderen. Was al ff bang dat het Arabisch zou worden…Gelukkig niet dus…Dat had voor meer problemen gezorgd.

Reageer
gravatar

Net als Rich had in het jaar 2.010 iets meer van iAlpha of iBet (daar zijn ze bij Apple nog niet over uit) verwacht.
Met de extra N ben ik wel blij, ik vergat altijd waar die stond in de oude volgorde, maar plaats 2 en 19 zijn goed te onthouden.

Reageer
gravatar

Wat zeuren jullie nou ? Er staat zelf dat het zorgt: “voor meer stabiliteit en veiligheid.”
Een beetje vrijheid inleveren voor veiligheid dat wil toch iedereen ?! (..)
En het staat geschreven dus dan is het waar.

Reageer
gravatar

ik wil alvast beginnen met de herindeling van mijn toetsenbord zodat ik niet straks weer een milleniumbug krijg heeft iemand een ekstra n over zodat ik mijn ks kan vervangen door een tweede n

Reageer
gravatar

Prima, ik ben de nieuwe volgorde al uit mijn hoofd aan het leren. Een volgende logische stap lijkt me dan, om ieders hersens weer op scherp te zetten en aan te sluiten bij nieuwe handelspartners als India en Japan, voortaan aan de linkerkant van de weg te gaan rijden.

Reageer