Spatieterrorisme in opkomst in Nederland

Onnodig spatiegebruik leidt tot fragmentatie van de leefwereld

Een nieuwe golf van terrorisme teistert Nederland: onnodig spatiegebruik. In de afgelopen twee jaar is sprake van een verontrustende toename. Als individuen spreken over ‘koop zondag’ is het een onschuldig incident, als supermarkten als Albert Heijn vragen om ‘vakken vullers’ kan er sprake zijn van een complot. De AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veligheidsdienst) is daarom samen met Stichting SOS (Signalering Onjuist Spatiegebruik) een grootschalig onderzoek begonnen.

“Taal is constitutief voor je leef wereld. De ontologie van de mens kan niet begrepen worden zonder taal. Bij onnodig spatie gebruik ontstaat er een ruimte in de leef wereld die de ontologie van de mens aantast. Het is van landelijk belang dat de publieke ruimte hiervan gezuiverd wordt” aldus Bert Verhagen, woordvoerder van de AIVD. De veiligheidsdienst waarschuwt voor ‘de fragmentatie’ van de maatschappij.

Volgens Stichting SOS was de situatie in 2007 al kritiek en is harde actie vereist, nu woorden als ‘krediet crisis’, ‘Icesave spaarder’ en ‘rokers café’ gemeen goed dreigen te worden . Verhagen: “Door een spatie tussen ‘krediet’ en ‘crisis’ te plaatsen gaan mensen denken dat het twee aparte zaken zijn. Het is één woord, daarom is het ook zo ernstig!” De initiële maatregelen van de overheid om overtreders naar ‘gevorderde taal cursussen’ te sturen lijken grotendeels te zijn mislukt.

“Het is een ideologie die in een klein gezelschap is ontstaan, toen zijn adverteerders en journalisten het gaan overnemen en is het balletje gaan rollen. Het is een reëel gevaar dat het nieuwe spatiegebruik zich in het collectieve onder bewustzijn van het volk nestelt. Dankzij de alertheid van Stichting SOS hebben we nu code oranje ingevoerd,” stelt de woordvoerder. Uit het onderzoek moet blijken waar de ideologie ontstaan is. De overtreders kunnen volgens de woordvoerder rekenen op ‘straf maatregelen’.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

E e n n i e u w e g o l f v a n t e r r o r i s m e t e i s t e r t N e d e r l a n d 😮 n n o d i g s p a t i e g e b r u i k .I n d e a f g e l o p e n t w e e j a a r i s s p r a k e v a n e e n v e r o n t r u s t e n d e t o e n a m e .A l s i n d i v i d u e n s p r e k e n o v e r ‘k o o p z o n d a g ’i s h e t e e n o n s c h u l d i g i n c i d e n t ,a l s s u p e r m a r k t e n a l s A l b e r t H e i j n v r a g e n o m ‘v a k k e n v u l l e r s ’k a n e r s p r a k e z i j n v a n e e n c o m p l o t .D e A I V D (A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n -e n V e l i g h e i d s d i e n s t )i s d a a r o m s a m e n m e t S t i c h t i n g S O S (S i g n a l e r i n g O n j u i s t S p a t i e g e b r u i k )e e n g r o o t s c h a l i g o n d e r z o e k b e g o n n e n .
“T a a l i s c o n s t i t u t i e f v o o r j e l e e f w e r e l d .D e o n t o l o g i e v a n d e m e n s k a n n i e t b e g r e p e n w o r d e n z o n d e r t a a l .B i j o n n o d i g s p a t i e g e b r u i k o n t s t a a t e r e e n r u i m t e i n d e l e e f w e r e l d d i e d e o n t o l o g i e v a n d e m e n s a a n t a s t .H e t i s v a n l a n d e l i j k b e l a n g d a t d e p u b l i e k e r u i m t e h i e r v a n g e z u i v e r d w o r d t ”a l d u s B e r t V e r h a g e n ,w o o r d v o e r d e r v a n d e A I V D .D e v e i l i g h e i d s d i e n s t w a a r s c h u w t v o o r ‘d e f r a g m e n t a t i e ’v a n d e m a a t s c h a p p i j .
V o l g e n s S t i c h t i n g S O S w a s d e s i t u a t i e i n 2007a l k r i t i e k e n i s h a r d e a c t i e v e r e i s t ,n u w o o r d e n a l s ‘k r e d i e t c r i s i s ’,‘I c e s a v e s p a a r d e r ’e n ‘r o k e r s c a f é’g e m e e n g o e d d r e i g e n t e w o r d e n .V e r h a g e n :“D o o r e e n s p a t i e t u s s e n ‘k r e d i e t ’e n ‘c r i s i s ’t e p l a a t s e n g a a n m e n s e n d e n k e n d a t h e t t w e e a p a r t e z a k e n z i j n .H e t i s één w o o r d ,d a a r o m i s h e t o o k z o e r n s t i g !”D e i n i t i ël e m a a t r e g e l e n v a n d e o v e r h e i d o m o v e r t r e d e r s n a a r ‘g e v o r d e r d e t a a l c u r s u s s e n ’t e s t u r e n l i j k e n g r o t e n d e e l s t e z i j n m i s l u k t .
“H e t i s e e n i d e o l o g i e d i e i n e e n k l e i n g e z e l s c h a p i s o n t s t a a n ,t o e n z i j n a d v e r t e e r d e r s e n j o u r n a l i s t e n h e t g a a n o v e r n e m e n e n i s h e t b a l l e t j e g a a n r o l l e n .H e t i s e e n r e ëe l g e v a a r d a t h e t n i e u w e s p a t i e g e b r u i k z i c h i n h e t c o l l e c t i e v e o n d e r b e w u s t z i j n v a n h e t v o l k n e s t e l t .D a n k z i j d e a l e r t h e i d v a n S t i c h t i n g S O S h e b b e n w e n u c o d e o r a n j e i n g e v o e r d ,”s t e l t d e w o o r d v o e r d e r .U i t h e t o n d e r z o e k m o e t b l i j k e n w a a r d e i d e o l o g i e o n t s t a a n i s .D e o v e r t r e d e r s k u n n e n v o l g e n s d e w o o r d v o e r d e r r e k e n e n o p ‘s t r a f m a a t r e g e l e n ’.

Reageer
gravatar

ALGERIJNS INBURGERING EN RIENTEGRATIE
teistert in Dutch means. Winters-weer teistert verschillende delen van Europa.

De AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veligheidsdienst)SPATIE Stichting SOS (Signalering Onjuist Spatiegebruik)

Wat is netwerken?

Netwerken is het offline en online leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen in je werk, je carrière en je privéleven. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Dat netwerk is er niet alleen voor jou, het is de bedoeling dat ook de anderen er iets wijzer van worden. Netwerken is geven en nemen. Dus ook jij helpt mensen in je netwerk aan informatie en nieuwe contacten en geeft iemand net die tip over die ene leuke baan die goed bij haar past. Zo help je elkaar.
De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het delen van kennis, informatie en contacten. De crux is dat je weet wat je wilt bereiken en hoe je je netwerk gebruikt, onderhoudt en uitbreidt.

Bij de AIVD moet ook 70.miljoen bezuingd worden,onbegrijpelijk!

Reageer
gravatar

ALGERIJNS TIP: NEDERLANDS INBURGERING CURSUS EN RIETEGRATIE

spatie (Betekenis/definitie van) – Encyclopedie
http://www.encyclo.nl/begrip/spatie – Traduire cette page
spatie Resultaten uit de online Nederlandstalige encyclopedieën in één oogopslag.

Dat wordt dan voor eigen rechter spelen, want als de overheid het niet ….. Bij de AIVD moet ook 70.miljoen bezuingd worden,onbegrijpelijk!

Ik ga me eens douchen en wat beginnen leren. Zo af en Ach, wat maakt het uit?” Echt waar, de stad is zo gezellig dat het soms zo beetje de allure heeft van een dorp.
Dat vind ik eigenlijk wel mooi, en ik ga ook wel eens wat langer naar de wc of buiten een sigaretje roken.

Reageer
gravatar

Typisch Nederlands: verhalen over belastingroutes via NL maar niets over … Change my settings to warn me before displaying media that may

Reageer
gravatar

@Nitramuse

“Met on regel matig of on recht matig spatie gebruik kan je bij voor beeld geen wereld vrede krijg en.”

Maar met correct spatiegebruik leest het toch wel een stuk makkelijker en ondubbelzinniger. (Je schreef overigens het tegendeel van wat je bedoelde.)

Vertaling:
“Maar met correct spatie gebruik leest het toch wel een stuk makke lijk er en on dubbel zinnig er.”

Reageer
gravatar

@18:Alshetmateriaalalopisvoorhetwordtaangeleverd,waarmoetjedanmeewerken?

(vertaling voor mensen met minder bezwaar tegen spatiëring: Als het materiaal al op is voor het wordt aangeleverd, waar moet je dan mee werken?)

Reageer
gravatar

Persoonlijk ben ik wel blij met de vele spaties in het ondergrondse: zonder dat zou Speleologie veel inspannender zijn zonder wat spannends te ontdekken.

@18 Stichting TVVHGVSVHPVOT: ik houd helemaal niet van opgemaakte tekst: vaak teveel oogschaduw, niet gefixeerde dus doorlopende mascara, te dik aangezette lippenstift, gepoederd papier; doet u mij maar au naturel.
Maar misschien moet u hetzelfde pakket aanschaffen als waarmee uw klanten hun uitingen plegen op te maken? Max Factor?

Reageer
gravatar

@Haes
Taal is uiteraard belangrijk, maar ik denk dat er wel wat zaken zijn die wat serieuzer zijn. Met onregelmatig of onrechtmatig spatiegebruik kan je bijvoorbeeld geen wereldvrede krijgen. Ook kan je er niet van dood gaan. Met andere woorden, ik als persoon maak me nou niet echt druk om grammatica. Dat word toch al verpest door ons internetgedrag. Zo. =)
En dit is mijn persoonlijke mening, trouwens.

Reageer
gravatar

@Nitramuse. Taal is een zaak van het allerhoogste belang. Dat bleek maar weer toen vorige week Ronald Plasterk, onze onvolprezen clown van Onderwijs en Wetenschappen in DWDD een Nijmeegse taalkundige kwam afzeiken met een volledig incoherent verhaal over ‘taal’.

Reageer
gravatar

En als we dan toch bezig zijn, laten we dan ook een bond tegen het overbodig uitroeptekengebruik oprichten!!!! Daar kan ik me nou zo aan ergeren!!! Al die mailtjes met bakken uitroeptekens! Al die reacties op fora die zogenaamd zeer belangrijk zijn en van uitroeptekens zijn voorzien! Bah! Schande!

Reageer
gravatar

Beseft u trouwens hoeveel extra bomen er moeten worden omgehakt door al die onnodige spaties?
Nou dan! Latenwegewoonallesaanelkaarschrijvendathoudtdegeestlevendenhetverstanderbijlevedekoninginenhaarvriendin!

Reageer
gravatar

Terwijl iedereen wakker ligt over die spaties, infiltreert de Speld in de Telegraaf.
check: De telegraaf-Buitenland – Stonede Wallabies maken graancirkels

Reageer
gravatar

Ik ben het over het algemeen niet gauw eens met de AIVD, maar dit initiatief juich ik van harte toe. Volgens mij zit trouwens de PVV hier achter. Wilders probeert de samenleving zodanig te ontregelen met zijn rechtse kerk dat wij straks met de gebakken peren zitten. Albert zij geloofd en Mark is zijn profeet!

Reageer
gravatar

Ik vrees, dat dit terrorisme in de journalistiek ontstaan is, waar men vaak betaald wordt per woord. Het geeft natuur lijk scheve ogen als men voor een een voudig woord als hottentottensoldatententententoonstellingenmanagement even veel betaald krijgt als voor een uit gebreid en in levend gevoels matig vertoog als: “Huh?” En voor “deconfiture” wordt maar half zo veel betaald als voor “de confiture”.

Goed dat dit wordt aan gepakt. Er kan niet streng genoeg op getreden worden tegen deze elementaire aan tasting van ons bestaan.

Reageer
gravatar

Heb laatst nog nachten wakker gelegen van de “invalide plank” die recht op stond in de Connexion bus. Het werkt inderdaad ontregelend.

Reageer
gravatar

Inhetheetstderinspiratievergeetmenweleenseenspatie.