Polleket / Wikimedia Commons

Wij leggen Jip en Janneke voor je uit in onbegrijpelijke taal

Jip en Janneke ontplooien gezamenlijke activiteiten in het kader van spel

Jip bewoog zich op ambulante wijze voort door de kadastraal binnen de erfgrenzen van het (hoofd)verblijf van zijn ouders/verzorgers (voortaan: ouders) vallende groenstrook, met een uitzonderlijk gebrek aan plannen, motivatie en/of voornemens. Wat, echter, bevond zich in zijn gezichtsveld? Een hiaat van geringe omvang in de rij houtige planten die het erf van zijn ouders scheidt van het belendende perceel. Jip overpeinsde de aard van hetgeen zich aan transversale zijde van de beplante erfscheiding zou bevinden.

Mogelijke objecten en/of personen die zich op de hiervoor genoemde locatie zouden kunnen bevinden waren:
1.1) Een paleis
1.2) Een hek
1.3) Een ridder
NB: deze opsomming is niet uitputtend.

Hij (in casu: Jip) nam een zittende pose aan en richtte zijn blik op de lacune die onderwerp is van deze discussie. Het daar zichtbare bleek op geen enkele wijze overeen te komen met de eerder verwachte objecten en/of personen.
Hij nam achtereenvolgens waar:
2.1) Een reukorgaan (klein)
2.2) Een mond (klein)
2.3a) Een oog (blauw) (klein)
2.3b) Een oog (blauw) (klein)

Men heeft aldus voldoende aanknopingspunten om de conclusie te trekken dat het een vrouwelijke minderjarige betrof. Voornoemde minderjarige was van een vergelijkbaar statuur als Jip.

“Wat zijn je naw-gegevens?”, informeerde Jip, waarop de respons luidde: “Janneke [achternaam en adres zijn om privacyredenen weggelaten]”
“Gisteren betrok je nog niet de woning belendend aan die welke het hoofdverblijf vormt van mij en mijn ouders”, deelde Jip mede. “Op de huidige datum bewoon ik de woning ~etc.”, antwoordde Janneke. “Ben jij bereid en in staat enige activiteiten te verrichten in mijn gezelschap die onder de kwalificatie ‘spel’ geschaard kunnen worden?” “Ik zal het hiaat in de erfafscheiding in kruipende houding passeren.”

Jip stak achtereenvolgens de volgende lichaamsdelen door het hiaat in kwestie:
3.1) Hoofd
3.2) Arm
3.3) Arm

Deze wijze van handelen resulteerde in obstructie van het erfgrens-hiaat door een extern lichaam, i.c. Jip. Janneke ondernam pogingen Jip uit het erfgrens-hiaat te verwijderen middels trekkende bewegingen aan achtereenvolgens zijn 1) ene arm en 2) andere arm. Verkregen resultaat: verwaarloosbaar. De obstructie was nog steeds aanwezig. Jip gaf teken van geestelijke nood middels stemverheffing en het in niet geringe mate afscheiden van druppels lichtgezouten vloeistof uit de glandula lacrimalis.

De vader van betreffende persoon bewoog zich in de richting van het hierboven genoemde incident vanuit de zijde van de groenzone die aan zijn hoofdwoning toebehoort. De vader van Janneke ondernam een handeling die in strekking en doel overeenkomt met hetgeen de vader van Jip deed. Met een gezamenlijke krachtsinspanning slaagden zij er in Jip weer in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen: t.w. niet vastzittend in enige erfafscheiding.

“Zo”, zei Jips vader, “nu heb je een buurmeisje (sic). Maar je moet eerst netjes de voordeur uitgaan en bij Janneke de voordeur in. Dan mag je samen spelen.” En aldus geschiedde. Jip en Janneke ondernamen gezamenlijk activiteiten die ruimschoots aan de kwalificatie ‘spel’ voldoen, beurtelings aan beide zijden van de hiervoor in ruime mate beschreven erfafscheiding. Onder de activiteiten die zij ontplooiden, bevond zich het simuleren van de rol van ouders/verzorgers.

 


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Verwarrende omissie in bovenstaand overigens zeer verhelderend verhaal is, door anderen wellicht als een open deur beschouwd, de definitie van het begrip ‘voordeur’.

Reageer
gravatar

Met deze verhandeling wordt in ieder geval overtuigend aangetoond dat het trekken van overhaaste conclusies ook een Jip niet vreemd is. Wat dat betreft kan dit jongmens zo de politiek in. Hoe anders valt het te verklaren dat uit de waarneming reukorgaan (klein), mond (klein), oog (blauw) (klein) en oog (blauw) (klein) de conclusie volgt dat hier wel sprake moet zijn van een minderjarige behorend tot het vrouwelijke geslacht? Voor het vaststellen van het geslacht van een menselijk individu is doorgaans iets meer nodig dan twee ogen (blauw) (klein), een reukorgaan (klein) en een mond (klein).

Reageer
gravatar

Wat een mooi verhaal en wat een meesterlijke analyse van de Jip en Janneke figuren. Ik ben helemaal overdonderd. Dat meesterlijke en ook de vaak unieke woordkeuzes, maken bij iets los wat ik al jaren had willen doen: De oude afleveringen van Lullo’s bekijken!!

Reageer
gravatar

je denkt van wat zeg je dan tegen woordig in jip en janneke taal dat komt om dat je neder lands niet belangrijk vind en me kits al hele maal niet want je begreip mu tog griets jip en janneke ook

Reageer
gravatar

Ter de-obfuscatie: Daar waar Jips laatste mannelijke voorvader in rechte lijn het woord ‘buurmeisje’ bezigt, impliceert hij dat betreffende persoon een minderjarige bewoner van een nabijgelegen woongelegenheid van vrouwelijk kunne is, correct?

Reageer
gravatar

Aldus de Rijdende Rechter. De hierboven in ruime mate beschreven erfafscheiding werd bij wijze van voornoemde simulatie dermate gemolesteerd, dat zelfs het Kadaster deze positie niet meer vast kon stellen, met als gevolg dat er een verschil van inzicht ontstond waar de afrikaantjes te planten. Bovendien loopt er tevens een procedure om te bepalen wie verantwoordelijk gaat worden gesteld om de zorgkosten op zich te nemen, teneinde het welzijn op lange termijn te garanderen. On speaking terms zijnde is vooralsnog van later zorg; de grens dient als eerste in voornoemde achtertuin voorgoed bepaald te worden. Daar zal men het mee moeten doen.

Reageer
gravatar

prachtig! dit ga ik later voor het slapengaan voorlezen aan mijn kinderen, inclusief [sic.] voor elke hier toegepaste taalregel die ondertussen is komen te vervallen

Reageer
gravatar

Excellent idee! Mochten Uw kinderen op enigerlei wijze last hebben van insomnia, dan zal Uw voordracht zeker genezende werking hebben.

gravatar

Om dit stijve juristenjargon te kunnen produceren moeten beide schrijvers wel rechten hebben gestudeerd.

Vraagje aan beide juridisch deskundigen:
Hoeveel jaren zal Jos Brech waarschijnlijk krijgen? Graag kort antwoord in de taal van Jip en Janneke.

Reageer
gravatar

Gelul! Rechten studeer je niet. Dat is een studie die je uitzit. Hoef je niet voor te studeren. Gewoon gluton aan je reet, aerdappel in je keel en (liefst in Leijje met je vrinduh) blijven zitten tot ze je een bul geven.

gravatar

Waarvoor dank! Nu ben ik ten langen leste in staat de schrijfsels over het duo “Jippus et Jannica” ten gehele tot mij te nemen, waar de finesses van het Latijn mij tot nu ontglipten. Hulde voor deze uitleg!

Reageer
gravatar

Eindelijk een leesboek voor mijn hoogbegaafde zoon (aardje naar zijn vaartje, obvious); mijn dank is groot. Heeft De Speld een gat in de markt ontdekt?

Reageer
gravatar

maar hoort het dan niet in het latijn de heer Baudet? Of gaat U het voorlezen in het latijn voor uw kamerleden? Dan doet u nog iets nuttigs voor de verandering

gravatar

Naar mijn beste beoordelingsvermogen is er in dit verhaal geen mannelijke homoseksueel aanwezig die gesnapt zou kunnen worden.