Meer ambtenaren voor bureaucratiebestrijding

Kabinet gaat zorgkosten keihard aanpakken

Het kabinet Rutte II wil de bureaucratie in ziekenhuizen hard te lijf gaan. Commissies, samengesteld uit deskundige ambtenaren, moeten de broodnodige extra laag vormen die het dichtgeslibde beleid weer op op gang brengt.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): “In vergelijking met de ons omringende landen zijn de zorgkosten hier ontstellend hoog. Daar is maar één verklaring voor: bureaucratie. Die heeft eindeloos kunnen voortwoekeren door het ontbreken van een degelijk ambtelijk controleapparaat (ACA).’’

Schippers gaat ziekenhuizen een limiet stellen in de vorm van bureaucratiequota (BQ’s). “Een team van gekwalificeerde inspecteurs gaat op objectieve wijze de bureaucratie in de ziekenhuizen in kaart brengen. De benodigde formulieren worden momenteel samengesteld. Zo herleiden we het bureaucratieplaatje (BP) tot een genormaliseerde bureaucratie-index (BI). Wie boven een bepaalde waarde komt, kan sancties verwachten.”

De minister zal coulantie betrachten in de aanloopperiode: “Ziekenhuizen die menen ten onrechte een hoge BI te hebben, kunnen dat aanvechten. Ze mogen een beroep doen op een landelijk Steunpunt Zorgbureaucratie (SZB). Een team van 200 ambtenaren zit daar 24 uur per dag voor ze klaar.”

Als een beroep wordt afgewezen, kan een ziekenhuis in cassatie gaan, of aankloppen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU). Schippers: “Ze krijgen dan drie maanden de kans hun organisatie te verbeteren. Speciale bureaucratiebestrijdingsambtenaren (BBA’s) staan voor ze klaar om te helpen met een stukje procesverbetering (PV). Met kleine stapjes is al veel winst te pakken.”

Herre Kingma, directeur van Medisch Centrum Twente (MCT), deed mee aan een pilot. Hij is enthousiast: “Bij ons moeten alle afdelingen zich committeren aan de dagelijkse bureaucratie-evaluatie (DBE). Ook de chirurgen mogen zich daar niet aan onttrekken. Daar ben ik heel helder in: geen evaluatie, geen reanimatie.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik denk persoonlijk niet dat dit het probleem oplost. Deze maatregel kan er zelfs toe leiden dat gezonde organisaties toch een hoog BI krijgen, doordat er een nieuwe afdeling wordt toegevoegd.
Een goedkoper alternatief is het inzetten van social media: facebookende ambtenaren presteren minder waardoor de bureaucratie gereduceerd wordt.

Reageer
gravatar

Dat ze eindelijk toegeven dat burokratie=buro-krachten bestaat.
Maar… wie gaat die burokratie-bestrijdende weer controleren… daar het gevaar dat zij weer de kunst afkijken van de bestaande neuspeuterende, navel=naar-veel staren en slechts de onderste laden met tijd en wijlen legen. Wie met pek… Ook de wachtkamers zitten vol. Zorgen ja dat kunnnen ze…echter alleen voor zich zelve. Beambte=beaambte dat er dit of dat er aan de hand is, doch ze doen er nooit iets mee. Hietbrink beaampt dat we er veel te veel hebben. Doch goed nieuws… Kantoren afbraak=ambtnaren afbraak. Internetjes laat ook deze spoken verdwijnen. Miljaaarden verspilling!
Rookverbod voor ambtenarn opheffen.. zo dat ze de kanker krijgen.

Reageer
gravatar

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Keihard koudmaken? Het wordt ijsjestijd. Erg zorgelijk. Gooi de papieren-cratie maar in de open haard. Men kan altijd weer terugvallen op de electro-shok therapie. Met luie stoel en al.

Reageer
gravatar

Wat mij opvalt is dat het artikel nergens rept over het nieuwe ministerie van Bureaucratische Verminderings Zaken (MBVZ). Er komt een nieuwe minister met een apparaat van 2400 ambtenaren. Op deze manier kan volgens de kamer de bureaucratie het best worden bestreden. De invoering geschiedt kostenneutraal want er wordt een aparte inkomensafhankelijke zorgpremie accijns geïntroduceerd (IZA). Voor de lage inkomens volgt er wel compensatie welke middels het TIZA (teruggave inkomensafhankelijke zorgpremie accijns) formulier van de belastingdienst kan worden aangevraagd. De belastingdienst stelt voor de behandeling van de verzoeken 153 fte beschikbaar.
Ik ben blij dat de bestrijding van overbodige bureaucratie eens serieus wordt vormgegeven.

Reageer
gravatar

Wat de overheid kan, doet het private bedrijfsleven veel efficiënter. Onze doelstelling is continue verbetering van onze processen. Met als resultaat kostenbesparing die weer verdere investeringen in overhead mogelijk maken. Want ook bij grote bedrijven is bureaucratie onze core business.

Reageer
gravatar

Ja, dat zei ik op 2 al.
Voortaan wel aan bronvermelding doen, anders zal ik de heilige Burocratia op je loslaten.
Terug naar de 70-er jaren weetjewel? Aksie, soosjale joenit en buroos.

gravatar

Mijns inziens dient terstond een HernaamgevingsCommissie (HerNaCom) in het leven geroepen te worden, ten einde een definitieve en permanente oplossing (DPO) aan te dragen voor de al eeuwenlang foutieve aanduiding ‘ziekenhuis’. (ZH). Sinds Anthony Robbins (AR) en zijn NLP, weet iedereen dat ‘beterhuis’ (BH) een betere optie is. Dan kan meteen gezocht worden naar een hanteerbare afkorting (afko) voor de – in de praktijk veel gebezigde doch te lange term – ‘operatiekamer’.

Reageer
gravatar

Kijk endelijk een zinvolle uitbreiding met een erg goed doel: minder bureaucratie!! Mijn voorstel is om 50 kamerleden extra te benoemen per direct (ik meld me gelijk aan hierbij) om te bestuderen hoe we kunnen komen tot een vermindering van het aantal tweede kamerleden tot 100 en dan de 1e kamer helemaal te schrappen uiteraard. Om kosten van nieuwe verkiezingen te voorkomen dienen deze 50 dus benoemd te worden volgens het principe: wie het eerst komt die het eerst maalt!

Reageer
gravatar

Het afgebeelde Slotervaartziekenhuis is het eerste volledig geprivatiseerde algemeen ziekenhuis in Nederland. Geen ambtenaar te bekennen, daar. Directeur Erdubak heeft 30 inkoopafdelingen samengevoegd tot 1centrale afdeling. Zeldzaam voorbeeld van succesvolle marktwerking in de gezondheidszorg.

Reageer
gravatar

Wordt de kwaliteit van een ziekenhuis gemeten in het aantal inkoopafdelingen dan?

Volgens mij ligt daar nou juist de crux van privatisering: succes = winstmarge. De kwaliteit van het product raakt ondergeschikt en daar word dus op geparasiteerd. Om dit te ondervangen heb je dan weer een web aan controleurs in indicatoren nodig (bureaucratie). Maar die indicatoren zijn operationalisaties, daar kun je dus altijd mee rommelen.

Indicatoren meten ook nooit de kwaliteit zelf, maar bijvoorbeeld hoe lang mensen nodig hebben om te herstellen van een operatie. Maar wanneer ben je hersteld? Als de doctor het zegt? En ja, de drive in een private ondermening is niets anders dan het vergrote van de winstmarge, dus er zal druk gelegd worden op de doctor om ‘niet onnodig lang bedden bezet te houden’. Al dan niet met de beste bedoelingen ontstaat er zo een dynamiek waarbij kostenbesparing het hoofddoel is, en niet de zorg.

Nou wil ik niet zeggen dat het een slecht idee is om wat kosten te gaan besparen in de zorg. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door de farmaceutische industrie eens een goede schop te geven (zie tegenlicht aflevering: Expeditie-Beter-Nederland) Maar hoe veel inkoop afdelingen een ziekenhuis heeft is volgens mij niet echt een indicatie voor succes, als het over de zorg gaat tenminste.

gravatar

De burocratie kan natuurlijk het beste worden gedetecteerd en daarmee bestreden, door alle ziekenhuizen te laten fuseren tot één gigantisch ziekenhuis in het midden des lands (Utrecht ?).

Meer dan 16 managementlagen zullen er niet nodig zijn en al deze managers kunnen scherp uitkijken naar te vermijden burocratie.

Uiteraard kan “het ziekenhuis” vele stafafdelingen herbergen, die helpen om burocratie te onderkennen en uit te bannen.

Hopelijk loopt het medisch personeel ze niet te veel voor de voeten en blijven die lastige patiënten helemaal weg. Het is zo al moeilijk genoeg.

Reageer
gravatar

De meeste managers zijn zo getalenteerd dat ze al op 4 jarige leeftijd toegelaten worden tot een management academie, en deze opleiding op 6 jarige leeftijd afronden met een veterstrik diploma en een knip, plak en kleur certificaat. Daarmee zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt.
Managers hoeven niet betaald te worden naar hun prestaties, een extra gratis graai bonus is het bewijs van hun talent.

gravatar

Ik ben het helemaal met Charlotte eens: zij snapt het inderdaad niet . Er zijn veel meer sectoren met misstanden waar ambteleijke controlebureaus moeten komen!

Reageer
gravatar

Wtf is Charlotte?

gravatar

Misschien snap ik het niet goed, maar door het verhogen van het aantal ambtenaren wordt de bureaucratie toch alleen maar groter? Het lijkt me dan ook geen goed plan.

Reageer
gravatar

Ja en nee: ja, het aantal ambtenaren stijgt explosief, wat goed is voor de economie en ja, er komt veel meer bureaucratie.

En nee: is niet erg want ze zijn alleen maar zichzelf aan het controleren, dus de rest van ondernemend Nederland heeft er geen last van aangezien de wettelijk verplichte periodes van rappel niet gehaald gaan worden, zoiets denk ik dan maar.

gravatar

Akke, ga jij maar pannenkoeken bakke!
Wat een redenering van likmijnvestje. Wie betaalt bij voorbeeld de salarissen van al die explosieve ambtenaren? Zijzelf?

gravatar

Je hebt ‘m door Carrotte? Ja, zijzelf. Het Ziekenfonds wordt heringevoerd zonder dat daar ruchtbaarheid aan gegeven wordt en dan dalen de zorgkosten en dan kunnen die ambtenaren daaruit betaald worden.

gravatar

Komt nog bij, bedacht ik me, dat met meer ambtenaren wij een heel eind opschuiven richting republiek: zij dienen de publieke zaak: Res Publica.
Een ambtenaar is dus een republikein.
Wie kan daar nou op tegen zijn?

gravatar

Alhoewel het doel van minister Schippers wordt onderschreven door de werkgroep Interpreneur (Inter-departementale werkgroep PR-ofessionele en E-ffectieve o-N-dernemende minist-E-ries met U-rgentie en R-esultaatgerichtheid), zijn er nu juist afspraken gemaakt voor een zorgvuldige afweging inzake de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van ministeriële voorstellen aangaande bureaucratisering door de inter-plv-SG’s, in dier voege dat de werkgroep immer bereid is om voorstellen met de benodigde zorgvuldigheid te overwegen mitsdien deze op de daartoe ge-eigende wijze zijn ingebracht. Dit alles hebben wij eigentijds ge-motto-riseerd: sneller kunnen we het niet maken, wel zorgvuldiger.

Reageer
gravatar

De minister zal coulantie betrachten in de aanloopperiode?

Gaat nu ook mijn geliefde Speld over tot de Telegraaf- en Volkskrantziekte? Geen correct Nederlands in uw stukken past niet bij een periodiek van uw statuur. Ik overweeg dan ook ernstig om mijn abonnement op te zeggen en zal u aanmelden bij Taalvoutjes om u openlijk aan de schandpaal te nagelen.

Reageer
gravatar

En er moet ruimte blijven voor “onafhankelijke” adviseurs. Goed voor de werkgelegenheid, maar niet voor de werkdruk. Wel voor mijn collega’s, die meer cliënten krijgen die zich moeten laten behandelen aan burnouts.

Reageer
gravatar

Naar mijn mening moet gewacht worden met de invoering hiervan totdat er een eenduidig onderbouwd advies van een nieuw op te richten plenaire stuurgroep ligt.

Reageer
gravatar

De uitkomst is eigenlijk al bekend: als schuldige wordt aangewezen de arme ambtenaar (DAA) terwijl de de onbenullige opdrachtgever (DOO) ofwel de incompetente politicus (DIP) dat is.

Het zal er dus wel op uitdraaien dat de ultieme politieke logica (UPL) beslist dat bureaus met zitplaatsen (BMZ) taboe zijn en er teruggegrepen gaat worden op lessenaars met alleen staanplaatsen (LMAS), te plaatsen naast de operatietafels (OT’s), zodat nog tijdens de operatie de DBE kan plaatsvinden om de BQ terug te brengen binnen de bureaucratische standaardwaarden (BSw).

Overigens is er nog winst te behalen door operatietafels (OT’s) in een verticale hoek van 90 graden (VH90) te plaatsen waardoor het grondoppervlak efficiëntie quotiënt beter benut kan worden (GEQ).

Nergens voor nodig zijn de spreekkamers met stoelen (SmS), want die maken het te comfortabel zodat patiënten onnodig gezellig blijven kletsen: dat worden interviewruimtes met hanglussen (IMH; productie moet er gedraaid worden, dus het protocol wordt Doorjassen Die Handel (DDH).

Owowow, wat is Nederlandse polletiek toch voorspelbaar, met dank aan Maurice de Hond (MDH).

Reageer